Sjuksköterskan i Kalmar dömdes i HD för vållande till annans död

Högsta domstolen (HD) ändrade inte tidigare domar. Sjuksköterskan i Kalmar som stod åtalad för att ha vållat ett litet barns död dömdes i dag till villkorlig dom och dagsböter.

19 april 2006

Två frågor stod i förgrunden när målet fördes upp till HD. Var sjuksköterskans oaktsamhet så allvarlig att den var straffbar? Och ska den här typen av frågor bedömas i civil domstol eller i HSAN, hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd?

HD skriver att målet enbart handlar om oaktsamhet. När det gäller frågan om civil domstol eller HSAN skriver nämligen HD: ?Vid prövning av denna fråga saknar det betydelse att det finns ett särskilt disciplinärt förfarande för sjukvårdspersonal?.

”Det ställs höga krav på sjuksköterskor”

I domen skriver HD att kravet på aktsamhet är högre i en riskfylld verksamhet än i andra, att läkemedelshantering är förenad med särskilda risker, att den som arbetar inom hälso- och sjukvården själv bär ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter. ?Det ställs således höga krav på sjuksköterskor vid hantering av läkemedel?, skriver HD.

I domen sägs vidare att det ”står klart att om hon hade läst anteckningen i läkemedelsjournalen noggrannare, räknat noggrannare på den blandning hon tillredde eller gjort en allmän rimlighetsbedömning av koncentrationen, så skulle hon ha insett sitt misstag och de allvarliga konsekvenser det kunde medföra?.

”Bristerna i rutiner begränsar inte ansvaret”

Vid förhandlingarna i tingsrätten, hovrätten och HD har sjuksköterskans advokat pekat på bristen på rutiner på sjukhuset i Kalmar och menat att det påverkat händelsen.

HD håller med om att det fanns brister, men säger sedan: ?Dessa brister har emellertid inte begränsat X ansvar för att själv kontrollera att beredningen blev riktig. Hennes misstag kan därför inte anses ursäktligt?.

Till sist skriver HD: ?Med utgångspunkt i hänsynen till patienternas trygghet och förtroendet för sjukvården måste X handlande vid en samlad bedömning av omständigheterna anses vara så klandervärt att det innefattar straffbar oaktsamhet. På grund härav kan hon inte undgå ansvar för vållande till annans död. Hovrättens domslut skall därför fastställas?.

Stor risk för en tystare vård

Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk tycker att domen är olycklig.

? Om misstag i vården ska hanteras som brottmål är risken stor att hälso- och sjukvården blir tystare, att man inte berättar om incidenter och händelser. Och för att stärka eller utveckla patientsäkerheten krävs ett öppet system, säger hon.

Ingrid Frisk säger att domen skapar oklarhet: Vad kommer att föras till åklagare och vad till HSAN?

Lagstiftningen måste ses över

– Vår inställning är att lagstiftningen måste ses över, säger hon. Och tillägger:

? Det finns en vinnare i målet: försäkringsbolagen. Om hälso- och sjukvårdspersonal riskerar att hamna i domstol och själva måste betala sina rättegångskostnader, måste man försäkra sig för att ha råd med det.

Hela domen kan läsas på Högsta domstolens hemsida www.hogstadomstolen.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida