Sjuksköterskor söker ny yrkesroll

De flesta sjuksköterskor anser att man i sjukvården borde ta mer hänsyn till patienternas egna önskemål och att patienter riskerar få sämre vård om de saknar anhöriga som kan föra deras talan. Det visar en undersökning om sjuksköterskors attityder till hemsjukvård och patientinflytande.  

11 januari 1999

På uppdrag av Vårdförbundet har Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, ihe, gjort en stor enkätundersökning för att ta reda på hur sjuksköterskor arbetar och hur de skulle vilja arbeta. Resultatet av undersökningen är tänkt att användas vid diskussioner om hemsjukvård och patientinflytande. 1 415 yrkesverksamma sjuksköterskor inom landstingens primärvård, kommunal hälso- och sjukvård, privat vård och på sjukhus, samt 175 studeranden har svarat på ett antal frågor.

Svaren visar att hälften av sjuksköterskorna trivs bra eller mycket bra med sin nuvarande arbetssituation, medan var fjärde anser att arbetssituationen är dålig eller mycket dålig. Närmare 90 procent utför ibland arbetsuppgifter som ligger utanför deras eget ansvarsområde. Det gäller framför allt undersköterskeuppgifter, men nästan hälften utför ibland läkares arbetsuppgifter. På frågan om de vill utföra uppgifter utanför sitt eget ansvarsområde svarar mer än hälften nej.

Många sjuksköterskor vill förändra sin yrkesroll. 47 procent vill arbeta mer med patientinformation och rådgivning. Många vill också arbeta mer med medicinska uppgifter. Minst är intresset för administration och ekonomi. Sjuksköterskor i åldrarna 30 till 50 år är mer intresserade av ledarskap och organisationsutveckling än sina yngre och äldre kolleger. De studerande är framför allt intresserade av omvårdnadsuppgifter och medicinska uppgifter.

Tror på ökade kompetenskrav
Det är inom omvårdnad som de flesta, både yrkesverksamma och studeranden, tror att kraven på kompetens kommer att öka. Många betonar också kompetensen inom medicin och teknik samt patientinformation. Bara 15 av de yrkesverksamma sjuksköterskorna svarar att de inte tror att framtidens sjukvård kommer att ställa krav på högre kompetens. Sjuksköterskorna i de större städerna tycker mer än andra att deras arbetsuppgifter inte motsvarar den kompetens de har. De är också mer intresserade av kompetensutveckling än kollegerna i mindre städer. Intresset avtar med stigande ålder.

Osäkerhet om privat vård
Många i undersökningen är osäkra på hur stor del av hälso- och sjukvården som bör bedrivas i privat regi. Erfarenheten av arbete inom privat vård är mer utbredd i storstäderna. Och den ökar med stigande ålder. Drygt hälften av de privatanställda sjuksköterskorna anser att den privata vården bör öka. Men 15 procent av dem anser att den bör minska i omfattning.

59 procent av sjuksköterskorna i studien har erfarenhet av sjukvårdsarbete i patienternas hem. Över 90 procent av dem vill, åtminstone till viss del, arbeta med hemsjukvård även i framtiden. Bland dem som saknar erfarenheten vill drygt hälften arbeta med hemsjukvård. 45 procent kan inte alls tänka sig det. Bara 12 procent av sjukhusanställda sjuksköterskor vill arbeta med hemsjukvård i stor utsträckning, samtidigt som 70 procent av dem anser att hemsjukvård bör bedrivas i större utsträckning än i dag.
De flesta anger som skäl att de tror att patienttillfredsställelsen ökar.

Mer patientinflytande
De flesta, 74 procent, tror inte att patienterna får för stort inflytande över vården om den bedrivs i deras hem. Mer än hälften av sjuksköterskorna inom kommunal hälso- och sjukvård och inom privat vård anser i stället att vårdpersonal borde ta större hänsyn till patienternas egna önskemål. Det är fler än bland de landstingsanställda sjuksköterskorna. Bara cirka två procent anser att man i dag tar tillräcklig hänsyn till patienternas önskemål. 90 procent anser att patienter riskerar att få sämre vård om de saknar anhöriga eller närstående som kan föra deras talan. 50 procent instämmer delvis i det påståendet, 40 procent instämmer helt.

Påståendet att en av sjuksköterskans uppgifter bör vara att värna om patienter som har svårt att hävda sina egna intressen instämmer 76 procent av de yrkesverksamma i.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida