Skrivråd för dig som vill berätta om hur du har utvecklat ditt arbete.

3 mars 2006

Så här gör du:
De artiklar i Vårdfacket som är skrivna av medlemmar i Vårdförbundet brukar uppskattas mycket av läsarna. Men det är viktigt att noga tänka igenom hur texten ska läggas upp innan man börjar skriva.

Börja alltid ditt artikelskrivande med att bestämma vad målet för artikeln är. Vad vill du berätta för dina kolleger? Vad vill du åstadkomma med din text? Är det att skapa debatt? Eller vill du förändra vårdrutiner?

När du längre fram i arbetet måste sovra i ditt material (det behöver man nästan alltid göra) är det bra att ha ett mål att stämma av mot.

Bestäm på ett tidigt stadium vilken ?vinkling? du vill ha på artikeln. Om du inte gör det riskerar du att ta med allt du har, så att artikeln blir för lång. För det mesta blir det intressantare att skriva ingående om ett par frågeställningar/ämnen än att försöka täcka allt. I vissa fall kan det dock vara på sin plats att beskriva flera frågeställningar.

En artikel måste börja bra, det gäller att fånga läsaren och göra henne eller honom intresserad. Artikeln måste ha en logisk uppbyggnad så att läsaren hela tiden kan följa med i berättelsen. Börja med ett intressant resultat och dess användning i praktiken eller erfarenheter från det praktiska vård- eller laboratoriearbetet som är värda att lyfta fram. Om metoden är mycket intressant kan man ta med den i en speciell faktaruta. Det är oftast bra att tänka sig att man ska berätta för någon som är lite insatt men som inte känner till detaljerna i verksamheten.

Skriv personligt med dina egna ord. Skriv konkret och förstärk gärna din berättelse med exempel eller fallstudier. Speciellt komplicerade förlopp eller fakta kan samlas i en faktaruta. Välj rätt svårighetsgrad (nivå) för din text och håll fast vid den artikeln igenom.

Vårdfacket går till alla medlemmar i Vårdförbundet, det är därför en fördel om du strävar efter att nå så många som möjligt med din artikel.

Om du i din text refererar till böcker eller artiklar är det en fördel om de är aktuella och lättillgängliga för läsarna. Vårdfacket publicerar inte fler än tio referenser per artikel. Om du inte direkt hänvisar till andra artiklar eller böcker kan du komplettera artikeln med en litteraturlista. Referenserna redovisas enligt de anvisningar som bifogas.

Bedömning
Din text kommer att bedömas av Vårdfackets redaktion och av en eller flera sjuksköterskor/barnmorskor/biomedicinska analytiker, främst från riksföreningarna, när det gäller relevans och aktualitet. Bedömaren och redaktionen ger också synpunkter, förslag på nya ingångar i ämnet, förtydliganden eller kompletteringar. Alla artiklar som godkänns för publicering i Vårdfacket arvoderas. Arvodet betalas ut i samband med publiceringen.

Format
Skriv på dator. På Vårdfacket har vi PC och skriver i Word. Spara om möjligt texten som ett Word-dokument. Skriv med ett och ett halvt radavstånd. Lämna en marginal på cirka 2,5 cm på vardera sidan. Numrera alla sidor. Texten kan omfatta ca 8-10 000 tecken, inklusive mellanslag. Använd inte funktionen markera eller spåra ändringar då den kan ställa till problem vid layoutarbetet.

Skicka texten via e-post till: annica.jonsson@vardforbundet.se eller på en 3,5 tums HD-diskett. Om du skickar en diskett bifogar du också en papperskopia.

Lägg inte in några figurer i texten och gör inte någon layout – det försvårar Vårdfackets egen layout. Skicka hellre bra pappersoriginal.

Bilder
Skicka gärna med bilder på verksamheten eller förslag på illustrationer. Om du skickar med ett foto: kontrollera med fotografen att bilden får användas och meddela oss fotografens namn. På redaktionen gör vi en bedömning av bildens innehåll och fotokvalitet. Det ställs stora krav på foton som ska återges i en tidning därför kan vi inte i förväg lova att använda ditt foto. Vi tar emot foton både digitalt, de måste då vara minst 300 dpi i det format som det ska publiceras, och som papperskopia och diapositiv. Vårdfacket beställer inte bilder av fotograf till medlemstexter och betalar inte för bilder som författaren beställer. Om det är oklart, notera vad som är upp och ner på bilden. Skriv en bildtext till varje bild. Alla foton returneras efter publicering.

Skicka också en liten porträttbild på dig själv och dina eventuella medförfattare, passfoto går bra, eftersom författarna presenteras i anslutning till texten.

Så här skriver du referenser i Vårdfacket

 • Källhänvisningar anges för de källor som använts i texten, i bokstavsordning.
 • Lästips, tips till läsaren som vill läsa vidare. Skrivs också i bokstavsordning.
 • Referenser, anges för det som författaren refererar till i texten.
 • Böcker
  Författarens efternamn och förnamnsinitial, om fler än en författare, skriv med flera. Titel (kursiverad). Upplaga, om det finns flera. Förlagsort (om det är relevant): Förlag publiceringsår.

  Adler H. Medicinsk juridik. Studentlitteratur 2001.

  Moxnes P. Positiv ångest hos individen, gruppen, organisationen. Andra reviderade utgåvan. Stockholm: Natur och Kultur 2001.

  Om verket är en uppsats eller en artikel som ingår i ett samlingsverk skrivs först artikelförfattarens namn, sedan artikelns titel och sedan ?publicerad i? samlingsverkets titel. Och därefter uppgifter om samlingsverket som ovan.

  Jonsson S. Älskade Ludwig, publicerad i Filosofins mästare. Jonsson T (red.). Tomelilla: Tomelilla University Press 1982.

 • Akademiska avhandlingar och uppsatser

  Skrivs som böcker. Ange vilken typ av avhandling eller uppsats och vid vilket universitet den är framlagd. För uppsats anges även institution.

  Chow J. Omsorgens belöning ? ur vårdpersonalens perspektiv. Magisteruppsats, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet 2004.

  Gladh G. To void at will. Investigations and treatment of children with bladder dysfunction. Doktorsavhandling, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet 2002.

 • Artiklar

  Författarens efternamn och förnamnsinitialer, om fler än en författare, skriv med flera. Titel. Tidskriftens hela namn (kursiverad). (För engelskspråkiga tidskrifter anges alla ord i tidskriftsnamnet, utom små-/bindeord, med versaler) Därefter årtal;volym och/eller (nummer):sidor. Om det är löpande paginering (för årgången eller volymen) räcker det med volym och sidor. Om både volym och nummer anges, ska nummer stå inom parentes. För ej publicerade artiklar anges om de är inskickade eller accepterade för publicering, i vilken tidskrift och vilket år.

  Gorse G J med flera. Improved pressure sore healing with hydrocolloid dressings. Archives of Dermatological Research 1987;123:766-771.

  Orrevall Y med flera. The path from oral nutrition to home parenteral nutrition: a qualitative interview study of the experiences of advanced cancer patients and their families. Accepterad för publicering i Clinical Nutrition 2004.

 • Utredningar och rapporter

  Kommittén eller organisationens namn. Titel. Utgivningsort: Förlag, år eller om publikationen ingår i en serie, anges denna, nummer och år. Finns författarnamn anges det först (som böcker).

  Socialstyrelsen. Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. SOSFS 2004:11.

  Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av astma och KOL. En systematisk kunskapssammanställning. SBU-rapport nr 151, 2000.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida