”Skydda de anmäldas identitet i HSAN”

Vårdförbundet föreslår att regeringen ska utreda om personalens identitet går att skydda i systemet med avvikelserapporteringar.

Rädslan för massmedial uppmärksamhet kan många gånger vara lika stark som rädslan för att bli anmäld till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) eller polisen. Den rädslan kan göra att personalen avstår från att rapportera negativa händelser i vården. Patienter som är inblandade i avvikelserapporter och lex Maria-anmälningar skyddas av sekretesslagen och uppgifter om dem lämnas inte ut. Samma skydd bör gälla för den personal som berörs.

Det skriver Vårdförbundet till regeringen i sitt remissvar på Socialstyrelsens förslag till förändringar av reglerna vid avvikelsehantering och Lex Mariaanmälningar i sjukvården.

Inga anonyma system

Förbundet håller med Socialstyrelsen om att själva rapporterings- och anmälningssystemen inte bör vara anonyma eftersom det till exempel skulle försvåra utredningarna.

Socialstyrelsen vill öka personalens vilja att rapportera negativa händelser i vården. Därför föreslår Socialstyrelsen att krav ska införas på att personalen anmäler avvikelser som inträffat till vårdgivaren inom sju dagar. Vårdgivaren ska i sin tur vid allvarlig skada eller sjukdom göra sin Lex Maria-anmälan inom 60 dagar.

Sju dagar för kort tid

Vårdförbundet anser att tidsfristen sju dagar för personalen är för kort, även om bara arbetsdagar skulle räknas. Förbundet säger också att personalen bör få veta att en avvikelserapport som görs senare inte innebär att personalen automatiskt anmäls till Ansvarsnämnden.

För att höja personalens rapporteringsvilja föreslår Socialstyrelsen att lagen ändras så att styrelsen inte behöver föra ärenden vidare till HSAN om avvikelseanmälan har gjorts i tid. Vårdförbundet välkomnar det förslaget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida