Slem kan bli cancermarkör

5 mars 2001

De glykoproteiner som utgör basen i tarmens slemhinneskydd har hittills varit svåra att isolera och studera. I en ny doktorsavhandling beskriver Annkatrin Herrmann, biomedicinsk analytiker vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Lunds universitet, nya metodologiska angreppspunkter.

Slemhinnan i tarmen täcks av ett slemlager som skyddar slemhinnans celler från skadliga ämnen och mikroorganismer. Slemmet är uppbyggt av muciner – stora trådlika och klistriga molekyler som gör slemmet segt och elastiskt.

Det finns i dag tolv kända muciner varav framför allt MUC2 återfinns i tarmslemhinnan. Annkatrin Herrmann har bland annat funnit att kolhydratstrukturen hos MUC2 ändras vid coloncancer, vilket möjligen kan utnyttjas för att tidigt upptäcka tumörer i tjocktarmen. Förutsättningen är dock att man kan få fram en enkel och tillförlitlig metod att isolera de glykoproteiner som utgör basen i MUC2.

Normalt sett binds flera likadana mucinenheter samman av svavelbryggor. Med hjälp av kemiska reagenser kan svavelbryggorna brytas ned så att mucinenheterna separeras från varandra.

Men Annkatrin Hermann har i studier på tarm från råtta och människa visat att MUC2, till skillnad från andra slembildande muciner, är »olösligt«. I MUC2-slemmet finns, förutom svavelbryggorna, ytterligare en bindning som fogar samman slemtrådarna så att ett nätverk av MUC2 bildas, ett så kallat MUC2-komplex.

För att studera hur molekyler i kroppen bildas används ofta organkultur med radioaktiv inmärkning av molekylerna.

– Men det är en metod som bör användas med försiktighet när man studerar MUC2. Den största delen av radioaktiviteten återfinns i ett annat stort mucin som är svårt att skilja från MUC2. Känner man inte till det är det lätt att dra felaktiga slutsatser, säger Annkatrin Hermann.

Delar man däremot upp mucinerna i olösliga respektive lösliga fraktioner när de isoleras från tarmslemhinnan är det inga problem att skilja ut MUC2.

Avhandlingens titel är Intestinal mucins – Soluble and insoluble problems. Den kan beställas av Annkatrin Herrmann, institutionen för cell- och molekylärbiologi, avdelningen för molekylär patogenes, Box 94, 221 00 Lund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida