Snabb vårdpersonal slipper anmälan till ansvarsnämnden

Vårdpersonal som själva kvickt rapporterar fel och misstag ska inte anmälas vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd - det förslaget kommer nu från Socialstyrelsen.

16 februari 2006

Fel och misstag som begås i vården ska rapporteras till de ansvariga inom sju dagar skriver Socialstyrelsen i det förslag till ny inriktning på det så kallade Lex Maria-systemet som nu har lämnats till regeringen. Detaljerna kring det som har hänt är då fortfarande i färskt minne hos de inblandade, och om det behövs kan förebyggande åtgärder snabbt sättas in.

För att öka personalens rapporteringsvilja bör lagen också ändras så att Socialstyrelsen inte behöver föra ärenden vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd om avvikelseanmälan har kommit in i tid. Patientsäkerheten förbättras när fler rapporterar risker och vårdskado, eftersom den samlade kunskapen om vilka fel som kan inträffa i vården ökar; kunskap som sedan kan återföras till vården.

Ett steg i rätt riktning

I förslaget flyttas fokus från enskilda yrkesutövare till systemfel och brister i organisationen. Samtidigt ökar kraven på vårdgivaren att förbättra sina system för att ta hand om rapporterade händelser.

Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare-Johansson välkomnar förslaget.

-Det känns som ett steg i rätt riktning. Patientsäkerheten är en av de allra viktigaste vårdmiljöfrågorna. Det handlar om att ändra kultur i vården och då är det bra med en koppling till rapporteringsskyldigheten. Men det ställer också krav på vårdgivaren att ta hand om rapporterna i verksamheten och tänka på att arbeta aktivt förebyggande på alla nivåer i vården, säger hon.

Ska analysera händelseförloppet

När personalen har skrivit en avvikelserapport ska vårdgivaren analysera händelsen och vid allvarlig skada eller sjukdom göra en anmälan enligt Lex Maria inom 60 dagar. Socialstyrelsen vill att vårdgivaren inom en snar framtid ska bli skyldig att göra en omfattande händelseanalys innan en Lex Maria-anmälan görs.

Förslagen i Socialstyrelsens promemoria är en del i ett större förändringsarbete kring regleringen av patientsäkerhetsfrågorna. Enskilda patienters möjlighet att få sin sak prövad av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd förändras inte om Socialstyrelsens förslag genomförs. Och inte heller möjligheterna att ingripa mot vårdpersonal som genom olika typer av riskbeteenden hotar att skada patienter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida