Socialstyrelsen efterlyser tydligare lag för ansvarsfall

Principen om att ingen ska kunna straffas två gånger för samma sak leder i praktiken till att en del av dem som anmälts till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd helt slipper påföljd. Det vill nu Socialstyrelsen ändra på.

6 november 2000

Socialstyrelsen ska enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:513 lyhs) göra en anmälan till hsan om man anser att det finns skäl för disciplinpåföljd.

Styrelsen ska också anmäla till åtal om det finns skäl att misstänka att någon som man överväger disciplinpåföljd för i sin yrkesutövning kan ha begått ett brott som kan leda till fängelse. 

För att ingen ska straffas två gånger för samma sak säger lagen (lyhs 5 kap 4§ 2 stycket) att en gärning som redan har prövats straffrättsligt bara får prövas disciplinärt om den »av någon annan orsak än bristande bevisning inte har ansetts vara något brott«.

Men Socialstyrelsen anser att hsan:s och domstolarnas tolkning av paragrafen är oacceptabel både ur patientsäkerhets- och rättssäkerhetssynpunkt. Följden av deras tolkning blir nämligen att en handling som inte ansetts brottslig i brottsbalkens mening över huvud taget inte prövas.

Läkare slapp påföljd
Socialstyrelsen illustrerar problemet med exempel. Ett rör en läkare vid ett hospice som sövde tre döende patienter med narkosmedlet Dormicum för att de skulle få slippa sina svåra smärtor. 

Socialstyrelsen ansåg att ordinationerna stred mot vetenskap och beprövad erfarenhet och att följden av behandlingen blev att patienternas liv förkortades, eller riskerade att förkortas. Läkaren kunde alltså ha begått ett brott och Socialstyrelsen anmälde honom både till åklagare och till hsan.  

Åklagaren ansåg att det inte kunde styrkas att läkaren hade haft brottsligt uppsåt och la ner förundersökningen. Ansvarsnämnden hänvisade till att gärningen på grund av bristande bevisning inte betraktades som brottslig och tog inte upp ärendet till prövning.
Socialstyrelsen påpekar också att en del personer tvärt emot lagens intention och tillämpningspraxis paradoxalt nog ändå blir dubbelbestraffade. Ett exempel på det är en sjuksköterska som fälldes i hsan för felmedicinering.

Sedan domen vunnit laga kraft anmälde patienten det inträffade till åklagare vilket ledde till att sjuksköterskan i hovrätten dömdes till 60 dagsböter för vållande till sjukdom.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida