Specialistkunskap ska ge högre lön

Specialistkunskap ska ge högre lön

Ledare. Avtalet med Sveriges kommuner och landsting ska premiera specialistkunskap. Men hur definieras det? Och hur gör vi sambanden tydligare?

2 november 2011

En av grunderna i Vårdförbundets lönepolitik är att utbildning ska löna sig. Det måste finnas tydliga incitament till kunskapsutveckling, eftersom den kommer både arbetsgivaren och, inte minst, patienten till godo i form av bättre vård.?

Det innebär också att vi måste låta dem som har specialistkunskaper gå före i löneutvecklingen. Om vi ska kunna uppnå en tydlig löneutveckling med koppling till verksamhetens resultat måste det vara en rejäl skillnad mellan den som är grundutbildad och ny i yrket och den som genom sin kompetens och specialistkunskap i högre grad bidrar till att man når verksamhetens mål.??

I dag är det stora skillnader i hur arbetsgivarna ser sambanden och hur man värderar specialistkunskap hos individer och hos grupper. Vid avtalskongressen i april beslutades därför om en projektgrupp som ska konkretisera begreppet specialistkunskap. Gruppen lämnade en rapport till kongressen i september och en slutrapport till förbundsstyrelsen i oktober.

En av aspekterna som gruppen vill belysa är chefens ansvar för att synliggöra kunskapens betydelse för att uppnå goda resultat i verksamheten.

Det är viktigt att vi lyckas fylla ordet med ett gemensamt innehåll och visa på sambanden mellan specialistkunskap, verksamhetsutveckling och lokal lönebildning. Då kan vi stärka vår egen argumentation och konkret bemöta arbetsgivaren i diskussioner om hur specialistkunskapen ska värderas.

Om kommuner, landsting och regioner verkligen har för avsikt att leva upp till de intentioner som finns i avtalet som de själva har godtagit — då måste de lägga mycket större möda på att verkligen se och värdera skillnaden mellan såväl individer som grupper.

Alla parter på en arbetsplats har ett ansvar för att skapa en väl fungerande löneprocess och en bra lokal lönebildning. Men det är arbetsgivaren som har huvudansvaret. Det duger inte längre att skylla på begränsade lönepotter, eller gömma sig bakom ryggen på Sveriges kommuner och landsting, SKL. Nu har vi ett avtal där kopplingen mellan kunskap och lön är tydligt. Vårdförbundet gör allt vi kan för att visa på sambanden. Avtalet ska efterlevas!

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida