SSF på egna ben

Nu är bodelningen klar. SSF och Vårdförbundet är hädanefter helt separata organisationer. Men för dem som idag är medlemmar i båda förbunden sker ingen förändring.

10 januari 2000

I mitten av december fattade ssf:s extra fullmäktige det formella beslutet om bodelning mellan sig och Vårdförbundet.

Det betyder att den som söker medlemskap i Vårdförbundet från och med i år inte automatiskt blir medlem i yrkesorganisationen ssf. Samma sak gäller för sbf. Nya medlemmar kommer att få en inträdesblankett där de måste kryssa i en ruta om de vill vara med både i förbundet och någon av yrkesorganisationerna.

De som däremot redan är medlemmar i såväl Vårdförbundet som i någon av yrkesorganisationerna ssf och sbf måste själv ta initiativ för att gå ur någon av organisationerna. Görs inget fortsätter medlemskapet som idag.

Oförändrad medlemsavgift
I dag inkluderar medlemsavgiften i Vårdförbundet även den i Sjuksköterskeföreningen, ssf eller Barnmorskeföreningen, sbf. I framtiden kommer avgifterna att specificeras på inbetalningskortet. Medlemsavgiften i Vårdförbundet kommer att vara oförändrad under hela 2000.

Avgifterna till yrkesorganisationerna kommer inte heller att höjas inför 2000, vilket betyder att det kommer att kosta 20 kronor per månad att vara medlem i ibl under hela året, och 18 kronor per månad att vara medlem i sbf. Barnmorskornas ombudsmöte tog i oktober 1999 det formella beslutet om bodelning och beslöt då också att inte höja medlemsavgiften under de närmaste två åren.

Medlemsavgiften i ssf är för närvarande 10 kronor per månad och kommer att fortsätta att vara det under första delen
av 2000. I juni tar ssf:s ordinarie fullmäktigemöte ett nytt beslut om nivån på medlemsavgiften.

Åsa Andersson, biträdande kanslichef på ssf, berättar att organisationen nu ska ha en öppen diskussion om hur man ska profilera sig i framtiden. ssf:s samarbete med riksföreningar och Vårdförbundet kommer att bli ännu viktigare än tidigare, eftersom det inte längre sker med automatik. Riksföreningarna får möjlighet att bli medlemmar och bilda sektioner i ssf och behovet av att diskutera kunskapsfrågor med Vårdförbundet kommer att vara stort.

Åsa Andersson ser inte någon risk för framtida konkurrens mellan de två organisationerna, som hon menar kompletterar varandra väl.

Samarbetsavtal
– Vi har inte någon ambition att bli ett nytt fackförbund. Vår roll ska vara att arbeta för sjuksköterskans kunskapsområden och föra fram de professionella frågorna, medan Vårdförbundet arbetar med de dagliga villkorsfrågorna i anställningen.

När det gäller det fortsatta samarbetet mellan Vårdförbundet och riksföreningarna håller man nu som bäst på att arbeta fram särskilda samarbetsavtal. Enligt förbundssekreterare Birgitta Svensson är så gott som alla riksföreningar positivt inställda till fortsatt samarbete med förbundet. Undantaget är Försvarets sjuksköterskor, vars framtid är oviss på grund av de stora organisationsförändringar som hela försvarsmakten står inför.

Utbytet mellan förbundet och riksföreningarna kommer framför allt att röra politiska frågor, säger Birgitta Svensson. Det finns intresse för att gemensamt ingå i olika projektgrupper och utbyta yrkesmässiga kunskaper i samband med remissyttranden. Administrativt kommer dock riksföreningarna att sköta sig själva.  De flesta riksföreningarna kommer att behandla samarbetsavtalet under sina årsmöten våren och sommaren 2000.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida