Stack med begagnad spruta

Just godkänd på sin praktiktjänstgöring stack sjuksköterskestudenten två allvarligt hjärtsjuka patienter med samma kanyl.

Den 65-åriga mannen led av en allvarlig hjärtsjukdom. Han behandlades på sjukhuset för hjärtarytmi och var tillsammans med en annan patient ordinerad en subcutan injektion Klexane.

En sjuksköterskestudent som gick sista terminen på sin utbildning praktiserade på avdelningen. Han gjorde i ordning läkemedel åt fyra av avdelningens patienter, under sin handledares överinseende, och gick sedan ensam för att dela ut dem.

Eftersom handledaren hade blivit sjuk lämnade hon därefter avdelningen. Tidigare på dagen hade handledaren och den kliniska läraren diskuterat och godkänt studentens praktiktjänstgöring.

Sjuksköterskestudenten gav först den ena patienten en Klexane-injektion och sedan två andra patienter deras medicin. När han så skulle ge den andra Klexane-injektionen tog han fram den använda sprutan som han hade stoppat ner i fickan.

Inte förrän efter sticket såg han att sprutan var tom. Han förstod då att han hade stuckit patienten med den redan använda sprutan. Han aspirerade för att förvissa sig om att han inte hade stuckit i något blodkärl, drog ut kanylen, och hämtade den fyllda sprutan som han hade glömt inne hos den första patienten.

Sjuksköterskestudenten sa ingenting till patienten, och inte heller till någon av avdelningens läkare eller sjuksköterskor. Två veckor senare fick hans handledare reda på misstaget av en undersköterska som studenten hade berättat det för.

Inför behandling med pcta (kransartärsvidgning) hade den första patienten smittscreenats. Sådan screening genomfördes också för den patient som hade stuckits med den begagnade kanylen. Provtagningen upprepades sedan efter tre månader. Båda gångerna var proven negativa.

Efter en lex Maria-anmälan utredde Socialstyrelsen ärendet och anmälde därefter studenten, som under tiden hade blivit färdig sjuksköterska, till Ansvarsnämnden.

Enligt Socialstyrelsen har han förvarat sprutorna i fickan, lämnat kvar en iordningställd spruta i ett patientrum, låtit bli identitetskontrollen, gett patienten vilseledande information, och låtit bli att underrätta sin handledare eller någon annan sjuksköterska eller läkare om det inträffade.

Ansvarsnämnden håller med Socialstyrelsen och ger sjuksköterskan en varning. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 1785/03:A6).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida