Stärka yrkesrollen

11 juni 2001

Jag har tidigare berättat om det omfattande förändringsarbetet som pågår inom Vårdförbundet. Ett av målen är att vara ett fackförbund där alla medlemmar upplever att de får valuta för medlemsavgiften. Vårt arbete ska utgå från de olika behov och krav som ni har. Förutom att vi ska förbättra löner och villkor ska vi stärka er i rollen som yrkesutövare och vara en källa till kunskap. Och vi ska ta fram verktyg som ger er stöd i det dagliga arbetet och bidrar till att utveckla vårdarbetet.

Ett sådant verktyg är en ny skrift som, när detta skrivs, just håller på att tryckas. Den heter Yrkesansvar och patientsäkerhet och är en helt nyskriven version av Anmäld!, den mycket efterfrågade skrift som handlade om vad som händer, och hur man går tillväga, när man blir anmäld till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Men med den nya skriften tar vi ett kliv framåt och ger ett vidare perspektiv på vad som sker i samband med ärenden hos HSAN och Socialstyrelsen. Om den förra skriften var inriktad på hur man går tillväga när man väl blivit anmäld, handlar den nya även om hur man kan agera för att förebygga incidenter som kan leda till anmälan. Den resonerar också kring sådant som kvalitetssäkring och riskhantering, om att minska antalet misstag och fel som görs inom vården och om att utveckla det förebyggande tänkandet och arbetet.

Vårdförbundets ståndpunkt är att det inte är möjligt att öka säkerheten inom vården enbart genom att leta efter syndabockar. Detta var också budskapet i vår kommentar i samband med att Göteborgs tingsrätt dömde en sjuksköterska för att olovligen ha läst den förre integrationsministern Leif »Blomman« Blombergs patientjournal. Vi pekade på att det, förutom att det naturligtvis aldrig är rätt att läsa patientjournaler enbart av nyfikenhet, snarare handlar om en brist på tydliga regler för journalläsning och otillräckliga system och rutiner för att skydda patienternas integritet vid hantering av journaler. 

Det främsta syftet med tillsynen över hälso- och sjukvården är att förebygga skador och eliminera risker. Därför borde det vara en självklarhet att lägga tonvikten vid det förebyggande arbetet, även när det gäller handläggningen av tillsynsärenden. Att vi måste arbeta förebyggande, med till exempel bemötande, stressens och arbetsmiljöns påverkan på vårdkvaliteten, samt exempelvis dokumentation inom vården, är något som vi också är överens med Läkarförbundet om. Då får vi möjlighet att komma ifrån syndabockstänkandet och kan koncentrera oss på sakfrågan – helst innan fel och misstag redan har begåtts.

Skriften Yrkesansvar och patientsäkerhet är ett sätt för Vårdförbundet att fungera som vägledare och rådgivare när det gäller villkors- och yrkesfrågor. Vi vill finnas där för dig inte bara i din roll som anställd, för att ge stöd i till exempel juridiska frågor, utan också när det gäller ditt yrkesansvar.

Frågor som rör sjuksköterskors, barnmorskors och biomedicinska analytikers yrkesansvar har visserligen alltid varit en viktig fråga för förbundet. Detta var också något som vi fick uppskattning för i den medlemsenkät vi genomförde för ett år sedan. I svaren fick vi bekräftelse på att vår satsning på yrkes- och utvecklingsfrågor är rätt väg att gå, och att en viktig anledning till att vara medlem i förbundet är att vi stärker yrkestillhörigheten. Vår förmåga och kompetens att göra detta ska vi därför utveckla och förbättra ännu mer.

Risken att bli anmäld åtminstone en gång i sin karriär inom hälso- och sjukvården är stor. Och risken kommer förmodligen att öka i och med att patienterna ställer allt högre krav på kvalitet, till exempel när det gäller information och bemötande. Dessutom tillhör Vårdförbundets medlemmar dem som ständigt får utökade ansvarsområden, vilket troligen kan komma att leda till ett större antal anmälningar.

Att vara föremål för en anmälan, att vara inblandad i ett tillsynsärende, upplevs av de flesta som mycket obehagligt. Många talar om en känsla av stress och skuld, och om den tystnad som uppstår på arbetsplatsen. Många skulle nog hålla med om att vi behöver avdramatisera detta med att bli anmäld till HSAN. Då blir det möjligt för oss att skapa goda förutsättningar för att öppet diskutera de incidenter som inträffar. Därmed kan vi utveckla en trygg och säker vård för varje individ som behöver våra tjänster.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida