Studie om självkontroll av Waran ifrågasätts

Metaanalysen i Lancet som visar att dödligheten minskar hos personer som utför självtestning vid Waranbehandling ifrågasätts nu av svenska forskare.

17 februari 2006

Metaanalysen (se Vårdfacket.se den 7 februari) inkluderar 14 randomiserade och kontrollerade studier där effekten av självtestning vid Waranbehandling har jämförts med traditionell kontroll. Totalt ingår drygt 3 000 patienter, varav hälften har testats på konventionellt sätt (kontrollgrupp) medan övriga har utfört testerna själva. Den studie som pågått längst har följt patienterna i två år.

Forskarna konstaterar att antalet dödsfall – oavsett orsak – minskar med 39 procent (47 dödsfall i kontrollgruppen mot 29 i självtestgruppen).

Långtgående slutsatser

Men slutsatserna i studien är enligt flera svenska forskare inom området allt för långtgående.

En av dem som granskat studien är docenten Peter Svensson, överläkare vid koagulationsmottagningen på Universitetssjukhuset Mas i Malmö.

– En stor andel av dödsfallen i kontrollgruppen kan härledas från en spansk studie. Tittar man på den så ser man att de flesta dödsfallen inte direkt kan korreleras till Waranbehandling. Plockar man bort den här studien från metaanalysen syns ingen skillnad mellan grupperna, säger han.

Den som var först i landet med att starta självkontrollskurser för patienter med Waranbehandling var Lennart Stigendal, överläkare vid koagulationscentrumet på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Han anser att det inte går att generalisera uppgifterna i Lancetartikeln till att gälla alla länder där det finns antikoagulantiabehandlade patienter. Någon svensk studie ingår inte i metaanalysen.

Få aktuella för självkontroll

Peter Svensson i Malmö anser också att uttalandet, att i princip vem som helst kan utföra självtester vid waranbehandling, ger en felaktig bild av hur stort intresset för detta är bland patienterna.

– Med tanke på hur åldersstrukturen bland dem som långtidsbehandlas med Waran ser ut  är det aktuellt med självtestning för ungefär 15 procent av patienterna på en svensk antikoagulationsmottagning, säger han.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida