Sverige bra på strokevård

I Sverige vårdas mer än 70 procent av de strokedrabbade patienterna på särskilda strokeenheter, vilket är fler än i något annat land. Risken för att dö eller bli beroende av andra efter stroke minskar därmed.

5 augusti 2002

Det framgår av rapporten Rädda hjärnan som bygger på uppgifter som har dokumenterats i det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke.

Strokeenheter finns i dag på de flesta sjukhus i landet. Kännetecknande för arbetet vid en sådan enhet är att personalen är välutbildad, kunnig och kan göra bedömningar och sätta i gång de aktiviteter som krävs redan första dagen. De arbetar i team, alla deltar i patientens planering och en strokesjuksköterska håller i kontakterna med andra vårdgivare.

– Att informationsöverföring och planering fungerar är oerhört viktigt för vården av de här patienterna, säger professor Per-Olov Wester som på uppdrag av Landstingsförbundet har lett styrgruppen för Riks-Stroke i arbetet med rapporten.

Sverige har kommit längst
Snabbt omhändertagande på strokeenheter gör strokedrabbade mindre beroende av hjälp med dagliga aktiviteter och sänker dödligheten. År 1995 hölls en europeisk konferens som resulterade i mål och rekommendationer för strokevården i Europa, Helsingborgsdeklarationen. Ett av målen är att mer än 70 procent av överlevande patienter ska klara dagliga aktiviteter själva år 2005. Det målet uppfylls med god marginal i Sverige i dag. I rapporten konstateras att Sverige är det land som har kommit längst med  Helsingborgsdeklarationens mål.

I Sverige är det möjligt att följa upp och jämföra resultat av vård och behandling vid stroke både över tid och mellan olika verksamheter, då alla sjukhus som vårdar strokepatienter numera deltar i Riks-Stroke. Registret, som skapades 1994, utgör ett viktigt underlag också vid utformande av vårdprogram och för forskning. Alla insjuknanden rapporteras dock inte ännu.

Hela rapporten Rädda hjärnan kan läsas på Landstingsförbundets hemsida www.lf.se. Mer information om kvalitetsregistret och principer för vård vid strokeenhet finns på Riks-Strokes hemsida www.riks-stroke.org.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida