Sverige vill inspirera fallförebyggande arbete

Varje år dör över 40 000 personer över 64 år i EU efter fall och fallskador, konstaterar räddningsverket i en rapport som presenteras i morgon.

16 januari 2006

Räddningsverket deltar på regeringens uppdrag i ett OECD-projekt om växande risker i samhället och hur de ska hanteras och har valt att specialstudera säkerhetsrisker för äldre, särskilt fallskador. Den rapport som ska presenteras på en workshop för myndigheter, kommuner, forskningsorgan och intresseföreningar i morgon är en del i det arbetet.

Rapporten beskriver situationen i Sverige när det gäller äldre och fallolyckor. Hur många som skadas, vad det kostar, hur trenderna ser ut nationellt och internationellt och hur Sverige har börjat arbeta med problemet. År 2000 beräknas äldres fallolyckor i Sverige ha kostat 4780 miljoner kronor (574 miljoner euro).

Färre som betalar

-Äldre är överrepresenterade i de flesta skadetyper och de blir samtidigt en allt större andel av befolkningen. Det gör att kostnaderna för skadorna ökar samtidigt som de som ska betala blir färre. Fram till år 2050 kommer andelen medborgare i Europa som är över 60 år nästan att fördubblas, säger Alf Rosberg.

Han arbetar på räddningsverkets nationella centrum för erfarenhetsåterföring av olyckor, NCO, och är projektledare för den svenska delen av OECDs arbete med att bygga upp system för länderrapportering om risker i samhället.

-Vi vill ge en samlad bild av området äldres säkerhetsrisker, visa goda exempel och identifiera utvecklingsområden, säger han.

Internationell expertgrupp

På workshopen ska deltagarna också få hjälp i att fylla i den fördjupade enkät om Sveriges beredskap att hantera äldres säkerhetsfrågor som OECD har skickat till de myndigheter som berörs.

Rapporten och enkäten bildar underlag för en internationell expertgrupp som i vår på plats kommer att studera Sveriges beredskap. Den gruppen kommer sedan att skriva en rapport som är tänkt att sprida de svenska kunskaperna och erfarenheterna internationellt och inspirera andra länder till egna insatser.

Räddningsverkets rapport International futures project on risk management policies Sweden, the safety of the elderly in Sweden, kan läsas på NCOs hemsida: nco.srv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida