Sverige vill inspirera till förebyggande av fallskador

Varje år dör över 40 000 personer över 64 år i eu efter fall och fallskador, konstaterar Räddningsverket i en rapport.

3 februari 2006

Räddningsverket deltar på regeringens uppdrag i ett oecd-projekt om växande risker i samhället och hur de ska hanteras och har valt att specialstudera säkerhetsrisker för äldre, särskilt fallskador. Verkets rapport beskriver situationen i Sverige när det gäller äldre och fallolyckor.

Den senaste statistiken från dödsorsaksregistret som kom strax före jul visar att antalet kvinnor över 65 år som dör i fallolyckor har ökat med 38 procent och antalet män med 48 sedan mitten av 1990-talet. 1995 avled 60 kvinnor och 81 män per
100 000, 2003 hade det ökat till 83 respektive 120.

– Äldre är överrepresenterade i de flesta skadetyper och de blir samtidigt en allt större andel av befolkningen. Det gör att kostnaderna för skadorna ökar samtidigt som de som ska betala blir färre, säger Alf Rosberg.

Han arbetar på Räddningsverkets nationella centrum för erfarenhetsåterföring av olyckor och är projektledare för den svenska delen av oecd:s arbete med att bygga upp ländernas rapportering om risker i samhället.

– Vi vill ge en samlad bild av området äldres säkerhetsrisker, visa goda exempel och identifiera utvecklingsområden, säger han.

Fram till 2050 kommer andelen medborgare i Europa som är över 60 år nästan att fördubblas, enligt Alf Rosberg.

Räddningsverkets rapport heter International futures project on risk management policies Sweden, the safety of the elderly in Sweden.

www.srv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida