Syften med kontaktsjuksköterska

4 september 2000

För patienten:

*Individuellt anpassad vård

*ökad kontinuitet; patienter och anhöriga vet vem 
de ska vända sig till

*bättre information till patient och anhöriga

*bättre dokumentation och därmed bättre säkerhet

För sjuksköterskan:

*sjuksköterskans omvårdnadskompetens tas tillvara bättre

*ökad kunskap om patientens omvårdnadsbehov

*tydligare ansvarsfördelning

*ökad arbetstillfredsställelse

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida