Tack för förtroendet!

10 juni 2002

Jag vill inleda med att tacka så mycket för det fortsatta förtroendet. Det känns fantastiskt roligt att få uppdraget att leda Vårdförbundet under ytterligare tre år.

Kongressen i maj blev verkligen ett kraftfullt avstamp för det fortsatta arbetet. Vi har fått en ny stadga, en plattform för jämställdhetsarbetet, en vårdpolitisk idé som vi ska utveckla och vi har dragit upp riktlinjer för förbundets fortsatta arbete.

För första gången i förbundets historia valdes också en helt kvinnlig styrelse. Något som inte är helt oproblematiskt. Även om alla styrelsemedlemmar är kompetenta och bra personer kommer vi att sakna ett manligt perspektiv. Och det måste vi vara medvetna om. Vi måste aktivt arbeta med att söka upp manliga kolleger så att vi inte går miste om värdefull kunskap och erfarenhet.

Nu när kongressen är avslutad blir nästa steg att ta fram lokala och nationella handlingsplaner för det fortsatta arbetet. Rådgivning och vägledning för dig som medlem kommer att vara betydelsefulla inslag.

I början av april inbjöds du som medlem att delta i en värderingsdialog via förbundets webbplats. Ni var över 5 000 som valde att dela med er av era personliga värderingar, ge er bild av de värderingar som finns på dagens arbetsplats och de ni vill ska prägla framtidens.

Självklart hade vi önskat att fler hade svarat. Men faktum är att vi aldrig har genomfört en undersökning med fler deltagare. Vi har fått ett underlag som är mycket värdefullt i det fortsatta arbetet med att förbättra arbetsvillkoren för dig som yrkesutövare och i vår strävan att påverka morgondagens hälso- och sjukvård.

Jag tänker här beröra några delar som framkom i dialogen. Vill du läsa mer hittar du en sammanfattning av resultatet på www.vardforbundet.se.

Undersökningen förstärkte det vi redan vet, att yrkesutövarna inom förbundet är engagerade, kompetenta och tar ett stort ansvar. Humor och glädje är viktiga inslag på arbetsplatserna i dag och de betonas som ännu viktigare på de framtida arbetsplatserna.

Lyckas vi skapa ett större utrymme för humor och glädje på våra arbetsplatser tror jag att vi har kommit en bra bit på väg i arbetet med att skapa en bra och hälsosam arbetsplats.

Behovet av att få känna en tillfredsställelse med sitt arbete och att arbetsgivaren ska satsa mer på medarbetarnas välbefinnande och fortbildning uttrycks också som starka önskemål i dialogen.

De medlemmar som är anställda inom kommunerna är minst nöjda med sin arbetssituation. De upplever bland annat konflikt på arbetsplatsen och brist på kompetens. Det här är frågor som vi redan arbetar med. Vi har flera gånger diskuterat problematiken med Kommunförbundet och socialdepartementet. Det faktum att 40 procent av dem som arbetar inom äldrevården saknar undersköterskeutbildning ser vi som en källa till missnöjet. Det innebär att sjuksköterskor inom kommunerna inte kan arbeta i team eller delegera arbetsuppgifter i samma utsträckning som till exempel kollegerna i landstinget.

Vi har också sett en spännande skillnad i hur kvinnor och män svarat på frågorna. Kvinnorna betonar starkt nöjda patienter i sin beskrivning av arbetsplatsen. Männen upplever i stället stora begränsningar för sina egna möjligheter att utvecklas inom yrket. Här tror jag att det är viktigt att vi fördjupar kunskapen. De två förhållningssätten till arbetet kompletterar varandra. Och jag tror att vi kan lära oss mycket genom att mötas och prata om de skilda värderingarna.

Som jag tidigare har berättat är resultatet från dialogen en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet med den vårdpolitiska idén. Idén beskriver en sjukvårdsstruktur som bättre än den som finns i dag kan möta framtidens krav och förväntningar. Vi ser att resultatet från dialogen förstärker de tankar kring långsiktighet och det patientnära arbetet som genomsyrar idén.

Vi kommer självklart att hålla dig informerad om det fortsatta arbetet.

Har du funderingar, synpunkter eller idéer är du välkommen att höra av dig. Du når mig via e-post eva.fernvall@vardforbundet.se eller via fax 08-411 56 37.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida