Taktil massage bra för kvinnor
som opererats för bröstcancer

På Södermanlands onkologiska klinik står bröstcanceropererade kvinnor i kö för att få taktil massage. Verksamheten har permanentats efter att onkologisjuksköterskan Ann Rosenborg-Hellberg genomfört ett projekt som slog väl ut. Här skriver hon om hur hon lyckades med projektet.

6 oktober 2003

Alla kvinnor som deltog i projektet upplevde att den taktila massagen hade positiv effekt på spänningar i kroppen, välbefinnande, sinnesstämning och självförtroende.

Eftersom behandlingarna med cytostatika och strålning är enormt tröttande, var en del av dem helt slutkörda både till kropp och själ. Att börja arbeta kändes helt främmande för en del. Alla utom en var helt sjukskrivna under behandlingstiden och en tid därefter. De började gradvis arbetsträna eller arbeta några timmar per dag för att sedan utöka arbetstiden. Vid det samtal jag hade med varje kvinna tre månader efter avslutad massage, hade alla någon kontakt med arbetslivet utom en som då var svårt sjuk i sin cancer. Att så många redan då var på väg tillbaka till arbetslivet gjorde mig både förvånad och glad, eftersom det för många brukar ta betydligt längre tid. Alla kvinnorna hade yrken där de skulle ta hand om andra och för att klara det måste man vara stark själv. Jag tror att massagen hjälpte en del av dem att återfå den kraften.

Det började med att jag för några år sedan fick möjligheten att gå en grundkurs i taktil massage. Kursen inspirerade mig att erbjuda mina arbetskamrater massage, så snart var ett friskvårdsprojekt i gång (se faktaruta). När jag hade börjat med det kände jag direkt att detta skulle kunna vara något för våra patienter som säkert har mycket stress i sig, inte bara av sin sjukdom utan också av efterbehandlingarna. Tankar på att ge bröstcancerpatienter massage började ta form. Jag presenterade förslaget för klinikledningen som tyckte att det var en god idé.

Bröstcanceropererade kvinnor genomgår en svår och jobbig behandling samtidigt som de ska få tillbaka eller skaffa sig en ny kroppsuppfattning. Mitt mål var att dessa kvinnor med taktil massage skulle få ett ökat välbefinnande och bättre självförtroende. Massagen skulle vara en hjälp att acceptera och lära känna sin »nya kropp«.

Patienterna skulle erbjudas en helkroppsmassage varje vecka, sammanlagt sex gånger och då på fredagarna, eftersom det blev en bra avslutning på veckan. Storleken på utvecklingsbidraget, tidsramen för projektet (ett år) och personalsituationen på strålbehandlingsavdelningen gjorde att vi beslöt att erbjuda tio bröstcanceropererade kvinnor att vara med i projektet.

Patienterna som var aktuella för massageprojektet var nyopererade för sin bröstcancer och genomgick kurativt syftande efterbehandling, som innebär cytostatikabehandling var tredje vecka vid cirka sex tillfällen och därefter strålbehandling i ungefär fem veckor. Den sammanlagda behandlingstiden sträcker sig alltså över sex månader. De tio patienter som deltog skulle vara högst 60 år och inte ha några andra sjukdomar.

Alla de tio kvinnorna som erbjöds massage tackade ja. En avbröt behandlingen efter tredje massagetillfället eftersom hon flyttade till ett annat landsting. Av de tio kvinnorna hade fem fått hela bröstet borttaget och de övriga hade fått en »tårtbit« bortopererad.

Massageserien inleddes med ett informationssamtal där kvinnan fick signera en patientinformationsblankett om att hon accepterade att delta. Samtidigt fick hon fylla i ett frågeformulär med frågor om välbefinnande, sinnesstämning, självförtroende, kroppsuppfattning och spänningar i kroppen. Dessa frågor återkom efter tre och sex massagetillfällen samt tre månader efter avslutad massage då jag träffade kvinnan för samtal.

Resultatet av utvärderingen visade att några av kvinnorna upplevde en känsla av lätthet, de kände sig glada och upprymda. De kunde ta fram denna känsla även när de inte fick massage. Många upplevde att de sov bättre och därmed blev piggare och fick lust att göra saker. Att få massagen i slutfasen av behandlingarna kändes bra för alla. Nu var de jobbiga behandlingarna snart över och allt skulle bli, om inte som vanligt, så början på något nytt. Oron för att åka till sjukhuset försvann för några, eftersom de fick skön massage i samma lokaler som de tidigare hade upplevt som skrämmande.

Det visade sig att de kvinnor som var mastektomerade hade en mer negativ syn på sin kropp än de som hade bröstet kvar. Uttryck som »stympad«, »skäms över den« och »kroppen ser jag inte« kom fram. Tre av de fem mastektomerade kvinnorna levde ensamma. Dessa tre hade en mer negativ syn på sin kropp än de som levde i en relation.

Metoden taktil massage, som har utarbetats av sjuksköterskan Siv Ardeby, är godkänd av Socialstyrelsen. Massagen har många goda effekter på vår kropp, där oxytocinet har en framträdande roll. Oxytocin är ett hormon som aktiverar vårt lugn- och rosystem (se faktaruta).

Det finns hos både män och kvinnor.

En taktil helkroppsmassage går till så att kvinnan börjar med att ligga på mage med en frottéhandduk närmast kroppen och över den ett tjockt täcke. Endast den kroppsdel som ska masseras är bar. Man börjar med baksidan av benen för att sedan massera sig upp över rygg, axlar och baksidan av huvudet. Efter att kvinnan vänt sig om fortsätter man med ansiktet, bröstbenet, flanken, magen, armarna och händerna, för att avsluta med benen och fötterna.

Hela massagen avslutas med strykningar utanpå täcket längs med kroppens sidor. Därefter lämnas kvinnan ensam en stund för att vakna till. När hon sedan sätter sig upp erbjuds hon vatten och hjälp med påklädningen.

För de kvinnor som hade ärr efter det bortopererade bröstet försökte jag göra massagen så »symmetrisk« som möjligt. Jag lät ärret ingå i massagerutinerna. Det kändes rätt eftersom någon sa: »Utan massagen vet jag inte om jag hade kunnat röra vid operationsärret och se mig själv i spegeln.« Ingen upplevde smärta eller obehagskänsla.

När projektåret hade gått och jag även var klar med tremånaderssamtalen, vände jag mig till psykosociala institutionen vid Radiumhemmet på Karolinska sjukhuset utanför Stockholm för att få hjälp med utvärderingen. Jag fick mycket hjälp och tips, men blev också upplyst om sådant jag borde ha tänkt på och gjort innan jag startade projektet och insåg att det hade varit mycket värdefullt om jag hade tagit den kontakten från början. Jag beslutade då att sammanfatta och bearbeta svaren själv. I det läget kändes allt mycket tungt. Jag saknade verkligen någon att bolla åsikter med. Men jag lyckades få ihop och sammanfatta svaren – och så pass bra att jag fick Taktil utbildningsstipendium för 2002 som var på 10 000 kronor.

Redan hösten 2002 tyckte min verksamhetschef Jan-Erik Westlin att jag skulle fortsätta med verksamheten. Han gav mig i uppdrag att utveckla idén. Jag har fått tycka och tänka mycket själv med hans goda minne. Utan ledningens support och framför allt arbetskamraternas uppmuntran vet jag inte om jag hade kunnat ro projektet i land.

Så den 1 februari 2003 hade jag mina första patienter i den permanentade verksamheten. Läkarna, mina kolleger inklusive kuratorn skriver en enkel »remiss« på de patienter som kan komma ifråga. Än så länge är det bara bröstcancerpatienter som fått cytostatika och strålbehandling som får ta del av den nya behandlingen eftersom jag arbetar med detta endast en dag i veckan. Efterfrågan har varit så stor att väntelistan redan börjar bli lång.

Det känns både spännande och fantastiskt, speciellt när man möts av kommentarer som »tänk att man kan längta till onkologen«.

Så här finansierades mitt projekt: Utbildningen till taktil massör bekostades av kliniken. På våren 2001 sökte jag och fick ett utvecklingsstipendium på 6 000 kronor från Sörmlands landsting, vilket gjorde att jag kunde starta projektet.

Fakta om friskvårdsprojektet:
Friskvårdsprojektet för arbetskamraterna på onkologmottagningen inleddes under våren 2001. Under sex månaders tid arbetade jag med det varannan fredag. 19 av cirka 25 provade massagen, alla kvinnor. Varje behandling tog 45 minuter. Jag skrev en enkel dokumentation om varje person för att kunna ta hänsyn till eventuella besvär. Vanliga besvär var spända axlar, rygg och nacke, speciellt hos sekreterarna och strålbehandlingspersonalen.

 

Rättelse:
Metoden Taktil massage är inte godkänd av Socialstyrelsen. I artikeln Taktil massage bra för kvinnor som opererats för bröstcancer angavs felaktigt att metoden är godkänd. Rättelse
Metoden Taktil massage är inte godkänd av Socialstyrelsen. I artikeln Taktil massage bra för kvinnor som opererats för bröstcancer i Vårdfacket nummer 9/2003 angavs felaktigt att metoden är godkänd. Den korrekta e-postadressen till författaren är Ann.RosenborgHellberg@mse.dll.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida