TCO vill skärpa lagen om nattarbete

EUs regler om nattarbete är strängare än tillämpningen av den svenska arbetstidslagen. Därför bör de föras in i en ny arbetstidslag, föreslår TCO.

8 maj 2000

Ge de anställda större inflytande över sin arbetstid. Belöna flexibla lösningar med kortare arbetstid. Skärp reglerna för nattarbete och övertid. Koppla ihop arbetstidslagen med arbetsmiljö- och jämställdhetslagarna. Det är i korthet innehållet i det förslag till ny arbetstidslag, som tco, Tjänstemännens centralorganisation, nyligen lagt fram.

Lagstifta om kortare arbetstid, så är alla problem lösta! Landet går under om arbetstiden sänks! Argumenten i debatten om arbetstidens längd präglas av förenklingar och låsningar. tco anser att debatten i stället borde handla om hur man kan hitta lösningar som tillgodoser människors olika behov, samtidigt som det behövs skyddsregler mot den rovdrift med människor som hotar i den nya teknikens kölvatten.

tco bygger sitt förslag till ny arbetstidslag på några grundläggande principer. En handlar om behoven av flexibilitet. Människor är olika och har därför olika behov. Därför ska de kunna påverka hur arbetstiden läggs ut. Verksamheter har olika behov. Det måste man också ta hänsyn till.

En annan princip är att det finns gränser för vad människor tål – fysiskt, psykiskt och socialt. Det behövs gränser för vad som kan anses vara normalt. De gränserna ska sättas i arbetstidslagen.

En tredje princip är att anställda och arbetsgivare ska utforma villkoren tillsammans.

Fjorton åtgärdspunkter
Listan över de konkreta åtgärder tco föreslår fyller en hel a4-sida. Bland de 14 punkterna finns bland annat följande:

*Ny regel: den anställda ska ha rätt att få sina önskemål om arbetstiden prövade på sakliga grunder. Om arbetsgivaren säger nej måste han motivera beslutet.

*Ny definition av ordinarie arbetstid: det är den tid man kommer överens om i anställningskontraktet. Allt man arbetar därutöver ska räknas som övertid.

*Ny regel om veckoarbetstid: Antingen kommer man överens om en flexibel arbetstidslösning och då kortas normalarbetstiden till 37,5 timmar i veckan. Eller också är arbetstidens förläggning fix och då är arbetsveckan 40 timmar lång.

*Ny regel om övertiden: Taket blir 100 timmar per år istället för som nu 200 timmar. Jourtidsbegreppet upphör och hälften av beredskapstiden ska räknas som ordinarie arbetstid.

*Skärpta regler för nattarbetstiden. Enligt eu:s regelverk ska den vara maximalt åtta timmar per natt, i genomsnitt över en månad.

*Precis som i dag ska man kunna avvika från arbetstidslagen. Men det fordrar överenskommelse genom kollektivavtal, i vissa fall på riksnivå, i andra fall på lokal nivå.

tco har skickat sitt förslag på remiss till samma remissinstanser som fått Arbetstidsgruppens rapport på remiss. Arbetstidsgruppen under ledning av det socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande Inger Segelström la fram sin rapport i slutet av mars. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida