Tidig hemgång för underburna barn ger varkenökad sjuklighet eller ökad resursanvändning

8 maj 2000

Syfte: Att undersöka effekter av ett vårdprogram med tidig hemgång på barnens hälsa och användning av sjukvårdsresurser.

Design: En prospektiv interventionsstudie med kontrollgrupp.

Plats: Sachsska barnsjukhusets neonatalavdelning i Stockholm.

Studiepopulation: Av 88 underburna barn som var stabila i andning och cirkulation med ett kvarstående behov av specialistvård, till exempel sondmatning, fördelades 45 barn till tidig hemgång med hembesök (thg) och 43 barn till en kontrollgrupp med ordinarie vård (kg).

Vårdprogram
: När barnen i thg lämnade sjukhuset ersattes vården med hemvård vilket innebar hembesök av en barnsjuksköterska dagtid måndag–fredag och telefonrådgivning. Kvällar, nätter och helger fick föräldrarna vända sig till neonatalavdelningen. Planerade eller akuta läkarbesök genomfördes på neonatalavdelningen. Barnen i kg fick traditionell vård på avdelningen.

Metod: Avdelningen är sedan flera år delad i två likvärdiga sidor med var sin personalgrupp. Fördelningen av nya barn mellan sidorna skedde uteslutande utifrån tillgången på tomma platser. Detta avgjorde även vilken grupp barnen kom att tillhöra. Lottdragning avgjorde vilken sida som skulle vårda försöksgrupp respektive kontrollgrupp. Data hämtades dels ur barnens journaler, dels via en postad enkät som båda föräldrarna besvarade separat cirka ett år efter utskrivningen. En utvald person gick tillsammans med varje förälder igenom enkätsvaren i deras hem. Enkäten innehöll även frågor om föräldrarnas upplevelse av vårdformen. Dessa resultat publiceras separat.

Huvudresultat: Sjukhustiden för barnen i thg var i genomsnitt 30,6 dagar jämfört med 46,3 dagar för kg (p=0.003). Hemsjukvården omfattade i genomsnitt 5 hembesök, 2 telefonsamtal, 1,7 planerade besök och 0,4 akuta besök på neonatalavdelningen. Inga skillnader i sjuklighet observerades mellan grupperna förutom ett minskat antal barn med övre luftvägsinfektioner i thg (6 jämfört med 16; p=0.02). Nio barn krävde korta perioder av sjukhusvård under tiden med hemsjukvård. Under det första året efter utskrivningen skilde sig inte grupperna åt i fråga om sjukhusvård eller akuta läkarbesök.

Slutsatser: Detta vårdprogram med tidig hemgång för underburna barn ökade varken barnens sjuklighet eller användning av sjukvårdsresurser under det första levnadsåret.

För korrespondens: Annica Örtenstrand, Sachsska barnsjukhuset, Box 17912, 118 95 Stockholm.
E-post: annica.ortenstrand@sachsska.sos.sll.se, telefon
08-616 21 04.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida