TITELMATCHEN Undersköterskan kan bli omvårdnadssköterska

Undersköterskor vill byta yrkestitel till omvårdnadssköterskor. Det vore bra om de kunde hitta en titel som inte bidrar till sammanblandning mellan yrkesgrupperna, tycker Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Anna-Karin Eklund: ”Titeln måste vara tydlig”

Anna-Karin Eklund, hur ser du på att Kommunal vill att undersköterskorna ska heta omvårdnadssköterskor?

? Yrkesbenämningen ska vara tydlig för patienterna. Det mest angelägna är att yrkestiteln inte bidrar till ytterligare sammanblandning mellan vårdens yrkesgrupper. Det gör begreppet »sköterska«, som redan i dag används av press, arbetsgivare och undersköterskorna själva. Kommunal skulle kunna fundera på en annan titel än omvårdnadssköterska.

Att undersköterskorna inte vill ha en titel som befäster en hierarkisk ordning har Anna-Karin Eklund förståelse för och jämför med biomedicinska analytikerna som bytte från laboratorieassistent till en titel som bättre säger vad yrkets innehåll är.

? Undersköterska ger en signal om att man är underordnad och är på väg till sjuksköterska, i stället för att det är två olika yrken. Det är ett problem, säger Anna-Karin Eklund. Det är bra om undersköterskorna har möjlighet att höja kompetensen inom ramen för sitt yrke. Vi är ett team och båda yrkesgruppernas kompetens behövs, men sjuksköterskan är ofta arbetsledare.

Vad tycker du om Socialstyrelsens förslag omvårdnadsassistent?

? Det är tilltalande. Det har en positiv ingång genom att begreppet används i betydelsen assistent till brukaren. Därmed kan det bidra till det paradigmskifte i vård och omsorg som förbundet eftersträvar, nämligen att perspektivet är patientens/brukarens. Men där är vi inte än. I dag uppfattar vi titeln i ett organisationsperspektiv, att man är assistent till en annan yrkesgrupp.

Ytterligare en komplikation är att begreppet omvårdnad inte bara är en arbetsuppgift, utan också ett akademiskt ämne. Att hitta ett alternativ till omvårdnad i det sammanhanget tror Anna-Karin Eklund är svårt.

? Vården är tvärvetenskaplig. Precis på samma sätt som en rad olika yrkesgrupper har exempelvis medicinska och rehabiliterande uppgifter, är det många yrkesgrupper som utför omvårdnad även om sjuksköterskor är ansvariga för den specifika omvårdnaden. Det kommer de att fortsätta med även om undersköterskor blir omvårdnadssköterskor. Alla grupper behövs i vården.

 

Ylva Thörn: ”Jag ser inget alternativ”

Ylva Thörn, varför vill ni byta namn på undersköterskorna till omvårdnadssköterska?
? Diskussionen om yrkestiteln inom förbundet och bland undersköterskorna har funnits länge.
Många olika titlar som sköterska och omvårdnadsansvarig sköterska har figurerat, bland annat i samband med ädelreformen. Undersköterska associeras till en underordnad ställning i organisationen och säger ingenting om vad man gör. Vid kongressen 2001 vann en motion om »omvårdnadssköterska« gehör. Omvårdnad är det man mest utför och sköterska har funnits i titeln tidigare. Omvårdnadssköterska är det mest adekvata, det blir tydligare sett ur patientens perspektiv.  Jag ser inga andra alternativ.

Ylva Thörn tror inte att patienten alltid ser titeln, utan snarare personen. Hon betonar att patienten ska känna sig trygg i vården och att det är i den direkta omvårdnaden som patienten möter omvårdnadssköterskan.
? Det handlar också om att få respekt för det arbete man gör och att inte klumpas ihop som övrig vårdpersonal. Frågan om att ändra yrkestiteln har vi lyft med vår motpart. Nu krävs en diskussion och en förhandling, säger hon.
Vad tycker du om Socialstyrelsens förslag omvårdnadsassistent?
? Det är inget alternativ.
Är man assistent assisterar man någon. Undersköterskorna har också ett eget yrkesansvar.
Enligt tidningen Kommunalarbetaren sa en deltagare på kongressen 2001, att »Vi tar tillbaka det som rättmätigt tillhör oss. Alltså omvårdnad.«
Är det en strid Ylva Thörn?
? Jag ser det inte som en strid på det sättet. Ordvalet är nog ett uttryck för en frustration över delegeringsdiskussionen. Undersköterskor och sjuksköterskor har och har alltid haft delvis likadana arbetsuppgifter. Det som har upplevts negativt är att undersköterskorna i och med bestämmelserna om delegering fråntogs arbetsuppgifter, till exempel att sätta kateter. Det är negativt och upplevs som en degradering. Men att säga att det är en strid är att ta i. 

 

SOCIALSTYRELSENS FÖRSLAG: OMVÅRDNADSASSISTENT
I Socialstyrelsens rapport Omvårdnadsassistentens kompetens, grundläggande kompetensnivå, som nyligen har varit ute på remiss, används begreppet omvårdnadsassistent som en samlingsbeteckning för undersköterskor, vårdbiträden, skötare, vårdare, personliga assistenter, boendestödjare, hemvårdare och personal med andra liknande benämningar. Där sägs att begreppet »bör kunna bli en generell yrkesbenämning«. 
Utredarna har funnit att begreppet bäst svarar mot
kraven på att beteckningen ska belysa arbetets innehåll, ha modernt språkbruk och vara könsneutral.

 

ÖVERSYN PÅ GÅNG
En partsgemensam översyn, där både Kommunal och Vårdförbundet ingår, pågår av klassificeringen i kommuner och landsting. Titeln ska tas upp där.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida