Tre etiska kommittéer i förbundet

11 januari 1999

Etiska frågor är för Vårdförbundets medlemmar oftast kopplade till deras yrkesutövning. Därför la Vårdförbundet (då shstf) ner sin etiska kommitté 1994 och överlät de etiska frågorna på yrkesorganisationerna. Man behöll en samordnande och övergripande funktion och ordnar i december varje år en gemensam heldag om etik.

Barnmorskeförbundets etikkommitté bildades 1994 som ett diskussionsforum om etiska frågor. Via Jordemodern har man diskuterat kvinnans rätt att få besked kontra barnmorskans plikt att inte skada, autonomi, hur man tar hand om föräldrar som fött ett dött barn. Man har också besvarat remisser från Statens medicinsk etiska råd och Socialstyrelsen. I kommittén ingår två styrelseledamöter (Karin Holmberg och Lena Skaring Thorsén), en forskarrepresentant (Anna-Karin Dykes) och en adjungerad (Tora Storm).

Året därpå bildades sjuksköterskornas etikkommitté som vill medverka till att öka kunskapen om etiska värderingar och prioriteringar i sjuksköterskans arbete. Uppgiften är att göra personal och patienter medvetna om etiska aspekter i det dagliga omvårdnadsarbetet, att aktivt bidra till att forskningsresultat inom det etiska området sprids och tillämpas i klinisk verksamhet samt att medverka till att utbildningen ger kunskap om etiska teorier, principer, analysmetoder och tillämpning i klinisk verksamhet.

I kommittén ingår sju sjuksköterskor (Margareta Andersson, Gunnel Elander, Kim Lützén, Britt-Marie Ternstedt-Östman och Gunilla Åström, alla disputerade, samt Ing-Marie Johansson, mas, och Mildred Bornäs, ordförande) som har fyra adjungerade till sin hjälp (Margareta Albinsson, Barbro Gustafsson, Astrid Norberg och Charlotte Pagré).

Ett år senare var det dags för Institutet för biomedicinsk laboratorivetenskap att starta sin etikkommitté. Den består av Ewa Ericson och Ulla Åkesson, biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi samt Kerstin Nilsson, cytologassistent. De tänker knyta ett antal biomedicinska analytiker från andra specialiteter till sig, som ledamöter och adjungerade. Kommittén ska medverka till att det på arbetsplatser och på kurser startas diskussioner om etiska frågor.

Man ska också försöka besvara medlemmarnas alla frågor kring yrkesetiska problem. Tidskriften Laboratoriet är en av kanalerna för att nå ut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida