Tror på teamarbete

Ett väl fungerande team kan i många fall åstadkomma mer än summan av det var och en gör. Men då ska man inte vara fler än tio. Det menar forskaren Håkan Sandberg vid Mälardalens högskola.

Enligt Håkan Sandberg är teamarbete något annat än arbete i arbetslag eller i en arbetsgrupp.

Poängen med att arbeta i team är att det ska ge synergieffekter, det måste alltså ge mer att lösa uppgiften tillsammans än om var och en gör det själv. Den andra stora skillnaden är att teamet måste ha en stark och gemensam målbild, och en gemensam värdebas som genomsyrar verksamheten.

Det betyder att ett team inte får bestå av för många.

? När man blir uppåt tio personer fungerar inte längre kommunikationen mellan alla. Man slutar prata med varandra och kan då inte längre lösa svåra problem tillsammans.

Håkan Sandberg har sedan 1985 studerat offentlig sektor; vad som styr och hur resultat nås. Eftersom han ofta har samlat data från anställda som arbetar i team, har han på senare år tittat närmare på vad team är och vad som krävs för att ett team ska fungera.

? Teamarbete är överlägset som arbetssätt om det fungerar, men förutsättningarna måste finnas. Organisationen måste ge utrymme för reflexionspauser och det måste finnas en gemensam värdebas, som också är dokumenterad.

När Håkan Sandberg frågar personal vad som krävs för att teamet ska lyckas med sitt arbete och för att det ska kännas bra, framstår arbetsklimatet som viktigast. Är det bra uttrycks det exempelvis som att
»då kan jag gå genom eld och vatten«.

? Ett bra arbetsklimat är en helhetsupplevelse av kommunikation, som kännetecknas av öppenhet och respekt. I teamarbetet är solidaritet och jämbördighet särskilt viktigt. Alla ska känna att de har lika värde oavsett formell position.

Klimatet kan påverkas
Om däremot arbetsklimatet är dåligt, går man till jobbet i akt och mening att inte samarbeta, eller så går man inte dit alls. Håkan Sandberg ser dock möjligheter att påverka ett dåligt arbetsklimat. Att förändra organisationen är ett sätt, ett annat är att ändra på hur vi är som människor, på vår kompetens. Individen har en professionell kompetens; hon har skaffat sig kunskap, lärt sig hur hon ska möta och vårda patienter. Men hon har också en kompetens som kan uttryckas som samarbetsförmåga och en egen känslomässig stil.

Med samarbetsförmåga menar han bland annat att hålla tider och att ställa upp på det som teamet har kommit överens om. Den känslomässiga stilen är det vi uppfattar hos varandra när vi möts, om en person är glad eller nedstämd eller optimistisk eller pessimistisk.

Formas till individualister
Det verkar svårare att ändra på hur vi är som personer?

? Alltför många människor är ensamma, ledsna och egotrippade, och så förväntas vi jobba i team. Det ska dessutom ske samtidigt som resurserna minskar.

Håkan Sandberg menar att vi formas till individualister. Hela skoltiden ska vi prestera själva och betygsättas individuellt och när vi kommer ut i arbetslivet ska vi plötsligt samarbeta.

? Vi har inte precis legat i träning för samarbete, men möjligheterna att utveckla teamarbete är ändå goda ? förutsatt att ledningen är medveten om att det kräver tid och energi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida