Patientsäkerhet

Trycksåren ökar under pandemin – men inte i Kalmar

Trycksåren ökar under pandemin – men inte i Kalmar
Förekomsten av trycksår bland patienter på sjukhus varierar kraftigt i landet. Senaste mätningen gjordes i september. Bild: TT

Trycksåren har ökat på sjukhusen. Årets mätning i september visar att 14 procent av patienterna i landet var drabbade. I Sörmland var det värst, medan Kalmar klarade sig bäst – tack vare en medveten strategi.

Vid årets mätning, som utförs samma vecka i alla regioner som deltar, hade fler patienter trycksår än vid förra årets mätning. Andelen drabbade – vuxna patienter – hade ökat från 11 procent till 14 procent.

Men variationen är stor mellan de olika regionerna. Region Kalmar har lyckats hålla nere trycksåren till 4 procent av patienterna. I Sörmland däremot hade 23 procent av patienterna trycksår av olika svårighetsgrad, mellan 1 och 4.

Sveriges kommuner och regioners, SKR, bedömning är att pandemin har försvårat patientsäkerhetsarbetet. Vårdpersonalen har varit hårt belastad, och många har behövt byta avdelning och arbetsuppgifter. Förutom stressen har det då blivit svårare att följa rutiner, göra riskbedömningar och arbeta sårförebyggande. Även utbildningar och nätverksträffar för trycksårsombud har behövt sättas på paus.

Var femte patient har trycksår

Sörmland ligger i år sämst till i mätningen, då andelen trycksår ökat till 23 procent, från 14 procent året innan. Nästan lika illa är det i Norrbotten, Dalarna och Västerbotten där också ungefär en femtedel av de inneliggande patienterna är drabbade.

I Sörmland pågår nu en analys av varför trycksåren ökat markant.

– Det är ett prioriterad arbete. Nu ska vi undersöka vad det beror på. Sörmland har varit extremt hårt belastat under pandemin. Det har varit väldigt hög belastning på våra medarbetare och de har gjort vad de kunnat. Vi har haft fullt fokus på att bedriva vård, och våra medarbetare som annars arbetar förebyggande har fått arbeta kliniskt, säger Marie Bennermo, chefläkare Region Sörmland.

Vårdfokus har i flera artiklar följt Mälardalens iva-klinik, då både första och tredje covidvågen slog hårt.

– Inom iva-vården har vi gjort en stor insats för att minska risken för trycksår då patienterna behövt ligga i bukläge. Med ett trycksårspaket av vad man behöver tänka på, med råd om tryckavlastning och lämpliga material, säger Marie Bennermo.

Hon hoppas nu att Sörmland ska komma tillbaka till ordinarie struktur, med utbildning och nätverksträffar för trycksårsombud.

Fyra procent i Kalmar

Trycksåren i landet har minskat från 2011 då andelen låg på 16 procent, till 11 procent i mätningen 2020, precis innan pandemin slog till mot vårdsverige. På grund av pandemin sköts årets mätning upp till en vecka i september då den genomfördes.

Kalmar sticker ut som den region som klarat sig bäst. Det är resultatet av ett långsiktigt arbete. Endast fyra procent av de inneliggande sjukhuspatienterna hade trycksår i årets mätning, vilket låg på samma nivå som förra året.

Lena Hagman, utvecklingsstrateg inom patientsäkerhet i Region Kalmar.

– Det är väldigt glädjande att vi klarat det trots pandemin. Vi har arbetat långsiktigt med systematiskt förbättringsarbete, och hållit i över tid, säger Lena Hagman, regionens utvecklingsstrateg inom patientsäkerhet och sjuksköterska i botten.

Regionen har kunnat visa att nollvisionen för patientskador gett resultat vad gäller trycksår. Arbetet går tillbaka till år 2008 då siffrorna var nästan lika höga som de regioner med sämst värden i år, 19 procent av patienterna hade trycksår vid mätningen.

– Det är otroligt mycket och vi bestämde att så ska det inte behöva vara. Vi satte fokus på frågan och bara det gjorde att trycksåren sjönk till en andel av 10 procent av patienterna.

På de nivåerna låg regionen kvar några år, tills arbetet intensifierades när regionen satte målet att ha Sveriges bästa vårdkvalitet och säkraste sjukvård.

Så förebygger Kalmar trycksår

  • Beslut om extra satsning under pandemin.
  • Patientsäkerhetssamordnare och sårexperter bjöd in avdelningarna till trycksårsdialog.
  • Stödet skräddarsyddes efter behov. Det kunde gälla utbildning, madrasser och andra förebyggande material.
  • Trycksår online. Avdelningarna kan följa förekomsten av trycksår och direkt agera om de upptäcker sjukhusförvärvade trycksår.
  • Regelbunden uppföljning.

En arbetsgrupp startades där patientsamordnare och sårexperter från regionens sjukhus ingick. De undersökte vilka utbildningar som behövdes, hur rutinerna såg ut, hur noggrant vändscheman av patienterna används, vilka material och madrasser som behövde köpas in.

Varje avdelning mäts och följs upp regelbundet. Arbetsgruppen har träffats varje månad sedan 2012.

– Frågan hålls aktuell hela tiden. Vi jämför och analyserar resultat i verksamheten, och ser var vi behöver göra insatser, frågar oss hur personalen kan få rätt stöttning där det inte ser bra ut. Men det viktigaste är våra engagerade medarbetare som arbetar närmast patienten.

Regionen mäter förekomsten av trycksår två gånger per år.

– Det gör vi för att inte tappa fokus, trots att det kräver mycket resurser.

Men när pandemin och dess smittorisker slog till våren 2020 fann ledningen att det inte var försvarbart med en extra mätning.

Extra satsning under pandemin

I stället bestämdes att en extra satsning skulle göras på förebyggande av trycksår under pandemin.

– Det är ännu viktigare under en pandemi, eftersom trycksår förlänger vårdtid och innebär stor smärta för patienterna.

En extra dialog startades mellan trycksårsgruppen och avdelningarna. De gick igenom avdelningarnas resultat, vilka risker de såg där, och även vilket stöd avdelningarna behövde för att undvika trycksår. Det kunde handla om utbildning, material, och genomgång av vilka förebyggande madrasser som fanns. Sedan skräddarsyddes stödet efter hur behoven sågs ut.

– Alla behöver kunna hur trycksår uppstår och vad man ska göra för att undvika dem. Vi gick igenom rutinerna och varje avdelning kan se sina resultat varje dag genom trycksårsmätningen online, vilket hänger på att de hinner dokumentera, vilket kan vara en utmaning.

Så här efter 1,5 års pandemi konstaterar hon att arbetet gett mycket gott resultat.

– Vi har behållit våra fina, låga nivåer. Det beror på satsningen, och medarbetarnas arbete. Vi kanske inte riktigt varit lika hårt drabbade av covid som vissa regioner, men det har varit tufft för våra medarbetare här också.

Regionernas årliga trycksårsmätning

  • Regionernas punktprevalensmätning, ppm, av trycksår görs årligen på inneliggande patienter på sjukhusen. I den ingår observation, riskbedömning och journalgranskning.
  • Årets mätning gjordes vecka 37. Alla regioner utom Stockholm och Östergötland ingick. Totalt kontrollerades 8 710 patienter.
  • Ppm genomförs vanligen vecka 10, vilket gjordes 2020. Men på grund av pandemin sköts mätningen 2021 upp.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida