Två blev av med legitimationen

Det senaste året har fem beslut som rört alternativ medicinsk behandling avgjorts av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Tre sjuksköterskor har fällts och två av dem blev av med legitimationen.

8 december 1997

Tre ärenden anmäldes av Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Malmö som yrkade indragen legitimation i samtliga fall. Ett ärende anmäldes både privat och av Örebroenheten som yrkade disciplinpåföljd, och ett ärende anmäldes enbart privat. I det fallet begärde Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) in yttrande av Stockholmsenheten.

I julas varnades en sjukgymnast för att hon ägnat sig åt reflexologi och zonterapi, ett beslut som Kammarrätten fastställde i april i år. Det var Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Malmö som stod bakom anmälan till HSAN. I första hand hade Malmöenheten yrkat att sjukgymnastens legitimation skulle dras, i andra hand att hon skulle få en disciplinpåföljd (HSAN 1056/95:12).

Bakgrunden till anmälan var att enheten i januari 1995 sett ett skyltfönster där sjukgymnasten annonserade dels att hon var legitimerad sjukgymnast, dels att hon praktiserade reflexologi och zonterapi.

I ett beslut två månader senare förelades sjukgymnasten tre alternativ: Ansöka om deslegitimering, sluta med alternativ-medicinsk verksamhet eller fortsätta som tidigare och då bli anmäld till HSAN. Den anmälan skulle ge sjukgymnasten en varning och om hon inte fogade sig kunde legitimationen dras efter Socialstyrelsens ansökan.

Sjukgymnasten – som vid det laget tagit bort ”leg. sjukgymnast” i sina annonser – protesterade mot beslutet.

Hon hänvisade dels till en artikel i Vårdfacket (10/94) där den ansvariga på Socialstyrelsens centrala kansli intervjuats, dels till ett eget telefonsamtal med samma person i april 1995 och till ett samtal med ansvarsnämnden. Alla med innebörden att om hon inte annonserade om att hon var legitimerad så fick hon praktisera alternativ vårdverksamhet.

Malmöenheten hävdade i sin anmälan att en legitimerad enligt gällande lagstiftning inte kan bedriva alternativ verksamhet. Tillsynen blir försvårad eller omöjlig och legitimationen mister sin trovärdighet som kvalitetsstämpel.

Nämnden skriver att varje legitimerad yrkesutövare, och för övrigt all hälso- och sjukvårdspersonal, ska arbeta i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (§ 2 lagen om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården, 1994:953).

Av den anmäldas egna uppgifter framgår att hon sedan sommaren 1994 uteslutande ägnat sig åt zonterapi och reflexologi, verksamhet som strider mot åliggandelagen. Men med hänsyn till de upplysningar hon uppger sig ha fått finns inte tillräckliga skäl att återkalla hennes legitimation. I december förra året fick hon därför en varning. Beslutet överklagades till Kammarrätten som i april i år fastställde beslutet.

Nämndens ordförande, en av ledamöterna och nämndens medicinskt sakkunnige reserverade sig mot beslutet. De skriver att ”kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet i princip innebär att vård och behandling så långt det är möjligt ges enligt metoder som är värderade med hänsyn till för- och nackdelar och som framförallt på goda grunder kan antas ha en verklig effekt. Behandling med någon så kallad alternativmedicinsk metod kan dock under vissa förutsättnngar godtas även när den ges av en legitimerad yrkesutövare. Det krävs då att initiativet till behandlingen tagits av patienten. Behandlingen ska dessutom ha getts bara när en verksam behandling saknats eller i vart fall parallellt med sådan behandling. Någon egentlig risk med den alternativa behandlingen får inte heller ha funnits.”

Reservanterna konstaterar vidare att det för en återkallelse av legitimation krävs att det på ett otvetydigt sätt är utrett att den legitimerade genom konkreta åtgärder eller brist på åtgärder visat en uppenbar olämplighet att utöva yrket. Det Social-styrelsen åberopar visar inte att det har varit så, fast man genom vitesföreläggganden och inspektioner borde ha kunnat få fram ett tillräckligt underlag för sin anmälan. ”Motsvarande bedömning måste göras i frågan om den yrkade disciplin-påföljden. Socialstyrelsens anmälan skall därför lämnas utan åtgärd”, ansåg reservanterna.

Biolightmetoden
I februari i år varnades en sjuksköterska i Stockholm sedan en patient anmält henne och tre sjukhusläkare som hon sökt upp för sina ledbesvär. Läkarna friades medan den privatpraktiserande sjuksköterskan fick en disciplinpåföljd för att hon behandlat kvinnan med Biolightmetoden (HSAN 830/96:B1).

Ansvarsnämnden skriver i sin bedömning att eftersom Socialstyrelsens sakkunnige i dermatologi i sitt yttrande skriver att det för närvarande saknas vetenskaplig dokumentation som styrker Biolightmetodens värde vid något sjukdomstillstånd så har sjuksköterskan handlat i strid mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan fick en varning, överklagade, men Kammarrätten fastställde beslutet.

I mars miste en sjuksköterska som i 18 år uteslutande arbetat med alternativmedicinsk behandling sin legitimation (HSAN 2044/95:B4). Enligt Malmöenheten som gjort anmälan utövar sjuksköterskan konsultativ och rådgivande verksamhet samt akupunktur, homeopati, massage, ger kostråd, råd om ändrad livsstil, vitaminer, mineraler, professor Enderleins homeopatiska immunbiologiska medel och rekommendationer att sanera tänder.

Riskfyllda undersökningar
Socialstyrelsen ansåg att patientsäkerheten kunde vara i fara eftersom sjuksköterskan använde sig av icke kontrollerade metoder, icke kontrollerade preparat och gav råd som kunde leda till onödiga och riskfyllda undersökningar.

Sjuksköterskan hävdade att hon inte är verksam som legitimerad sjuksköterska. Hon hänvisade till reglerna om återkallelse och ansåg att inget av det som räknas upp är tillämpbart på henne. Hon skrev också att alternativmedicinkommittén, SOU 1989:69, inte uttalat något generellt förbud att använda alternativmedicinska metoder, och att hon varken i arbete eller marknadsföring använde sig av sin titel.

I sin bedömning skriver ansvarsnämnden att sjuksköterskan står under Socialstyrelsens tillsyn både då hon arbetar med etablerade metoder och då hon i verksamhet på hälso- och sjukvårdens område använder sig av så kallade alternativa behandlingsmetoder.

”Enligt ansvarsnämndens bedömning framgår det redan av (sjuksköterskans namn) egna uppgifter att hon – med uteslutande av etablerade metoder – ger råd samt undersöker och behandlar patienter i enlighet med sin uppfattning om sjukdomars orsak och behandling. Dessa åtgärder syftar till att regulera och balansera kroppsfunk-tionerna. Hon har således allvarligt åsidosatt sina åligganden i yrkesutövningen. Mot den bakgrunden har hon visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket som sjuksköterska.”

Legitimationen drogs omedelbart, beslutet överklagades men fastställdes av Kammarrätten i slutet av oktober.

Zonterapi och healing
I juni drogs legitimationen för en sjuksköterska som använt zonterapi och healing för att bota tillstånd som astma, led- och ryggbesvär och högt blodtryck (HSAN 123/97:A1). Beslutet är överklagat till Kammarrätten som ännu inte tagit ställning. Malmöenheten skriver i sin anmälan att sjuksköterskan i ett informationsblad uppgav att hon är operationssköterska, utbildad i healing och Reiki Healing och att hon ska öppna mottagning den 2 september (1996).

I oktober inspekterade Socialstyrelsen verksamheten, den 20 november skrevs en rapport där man konstaterade att sjuksköterskan använt sig av metoder som inte var förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet, att hon utförde diagnostik som kräver läkarkompetens och att hennes journalföring inte uppfyller kraven i patientjournallagen. Sjuksköterskan säger att hon är medveten om att hon som legitimerad inte får syssla med något som inte är vetenskapligt beprövat. Men hon har inte arbetat med zonterapi och healing i egenskap av sjuksköterska. Hon ställer inga diagnoser, tar inga prover och arbetar bara med händerna. Därför har hon inte överträtt sina befogenheter. Hon tänker arbeta vidare inom alternativmedicinen men i fortsättningen föra journal med kulspetspenna.

Ansvarsnämnden skriver att som sjuksköterskan ”gör – med uteslutande av etablerade metoder – behandla olika sjukdomstillstånd med zonterapi och healing är inte enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Hon har själv förklarat att hon inte avser att upphöra med sin verksamhet.

Ansvarsnämnden finner (sjuksköterskans namn) uppenbart olämplig att utöva sitt yrke som sjuksköterska. Hennes legitimation skall därför återkallas.”

Erinrad arbetsterapeut
I november, slutligen, varnade ansvarsnämnden en arbetsterapeut som vid akupunkturbehandling orsakat en bristning i en kvinnas högra lunga. Både den drabbade kvinnan och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Örebro anmälde arbetsterapeuten till HSAN. Örebroenheten yrkade disciplinpåföljd. Arbetsterapeuten hävdar att hon är akupunktör. Hon har ingen sjukvårdslegitimation, arbetar självständigt i enskild firma och biträder inte någon. Åliggandelagen gäller därför inte henne. Inte heller kan hon lastas för det kvinnan drabbades av.

HSAN konstaterar att arbetsterapeuter är hälso- och sjukvårdspersonal i åliggandelagens mening då de utför åtgärder för att förebygga, utreda eller behandla medicinska besvär.

Arbetsterapeuten behandlade kvinnans medicinska besvär med akupunktur och orsakade då genom oaktsamhet en bristning i patientens högra lungsäck. Felet är varken ringa eller ursäktligt, anser HSAN och hon får därför en erinran. (HSAN 2622/96:A6) och (HSAN 584/97:A6).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida