Två friade i kammarrätten

Kammarrätten har undanröjt ansvarsnämndens och länsrättens beslut om disciplinpåföljd för två sjuksköterskor. De hade fått var sin erinran.

8 januari 2001

Ärendet handlar om en demenssjuk 78-årig man på servicehus som ramlat och fått ont efter fallet.

Tre dagar efter fallet undersöktes mannen på sjukhus där man konstaterade att han hade drabbats av ett inkilat lårbensbrott och kotfraktur.

Mannens dotter anmälde de tre sjuksköterskor som hade ansvarat för hans behandling till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för felaktig behandling.

Nämnden friade en av de tre men hävdade att de två andra låtit bli att kontakta läkare trots att mannen fallit flera gånger och sedan inte kunnat gå, klagat på smärtor i ryggen och haft feber. 

De hade också brustit i dokumentation av den behandling mannen fått.

Sjuksköterskorna överklagade nämndens beslut till länsrätten och hävdade att de inte fått några rapporter om att mannen fallit från personalen på serviceboendet.

Socialstyrelsen var tillsammans med mannens dotter sjuksköterskornas motparter i länsrätten. I sitt yttrande skriver styrelsen att det mot sjuksköterskornas yttranden inte är visat att de fått några rapporter om mannens fall, eller om några andra förhållanden som visat behov av kontakt med läkare.

Den bristande dokumentation ser Socialstyrelsen som ett ringa fel och tillstyrker att sjuksköterskorna frias.

Länsrätten ansåg emellertid att rättens utredning visat både att sjuksköterskornas dokumentation varit bristfällig och att de haft tillgång till uppgifter som borde ha fått dem att kontakta läkare.

Länsrätten avslog därför sjuksköterskornas överklagan, men de överklagade också det beslutet.

Kammarrätten konstaterar i sin bedömning att det av handlingarna framgår att mannen fallit flera gånger och klagat över smärtor och att det därför är uppenbart att läkare borde ha kontaktats tidigare än som skedde.

Men båda sjuksköterskorna har förnekat att de fått rapport om att mannen fallit eller om något annat som borde ha fått dem att ta kontakt med läkare.

De har också förklarat att deras arbete på servicehuset bygger på att omvårdnadspersonalen i demensboendet kontaktar sjuksköterskorna om något avvikande sker i patienternas hälsotillstånd.

Det finns inga anteckningar i sjuksköterskornas dokumentation om att patienten fallit förrän samma dag som hans anhöriga för honom till sjukhus.

Kammarrätten anser att det funnits brister i tillämpningen av gällande rapporteringsrutiner och att det var de bristerna som ledde till att mannen inte fick läkarvård tidigare.

Kammarrätten undanröjer därför ansvarsnämndens och länsrättens avgöranden och friar de två sjuksköterskorna. Beslutet har vunnit laga kraft (KR 1419-2000).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida