Två röster om utvecklingen

Alice Rinell Hermansson, sjuksköterska och dr med vet:

Yrkesrollen då: »Legitimationen hade stor betydelse. Den innebar att sjuksköterskan fick större ansvar för sin yrkesutövning; hon har nu ett eget ansvarsområde som hon kan avskiljas från. Vi har gått vidare och vuxit i detta som sjuksköterskor.«?

Yrkesrollen nu: »De etiska riktlinjerna och professionaliteten är viktigt nu och i framtiden. Vi har blivit mer benägna att fundera i kvalitetstermer, dokumentationen har gett oss redskap för utveckling. Det finns större beredskap hos sjuksköterskor ’på golvet’ att bry sig om och ta till sig forskning. Forskningen har kommit närmare patienten och handlar mer och mer om den direkta patient-omsorgen. Där har bland andra Astrid Norberg med sin forskning om ätandet haft oerhört stor betydelse.« ?

Yrkesrollen framöver: »Ett tänkbart steg är utvecklingen av en nurse practitioner, som till exempel diabetes- eller inkontinenssjuksköterska. ?Sjuksköterskorna har numera också en väg till forskarutbildning och forskning som ligger direkt ovanpå grundutbildning och magisterutbildning inom omvårdnad. Därmed har omvårdnadsvetenskapen fått en egen plattform och det blir möjligt att gå vidare med handledare som är kompetenta inom området.«

Karin Olsson, sjuksköterska och i många år ombudman med ansvar för yrkespolitiska frågor i Vårdförbundet

Yrkesrollen då: »Sjuksköterskans yrkesroll har stärkts dels av utbildningen, som är inriktad på en självständig yrkesroll, dels av lagstiftningen med ansvarsregler som ställer krav på en professionell yrkesutövare. Krav och behov av samarbete yrkesgrupperna emellan i samråd med patienten bidrar också till en tydligare yrkesroll.«

Yrkesrollen nu: »Det är mycket som samverkar till den stärkta professionella utvecklingen. Forskningen som plattform finns nu på ett helt annat sätt än tidigare. Vårdens målsättning att stödja hälsa ger sjuksköterskan en tydlig uppgift i att såväl förebygga ohälsa som att bevara hälsa, till exempel efter ett medicinskt ingrepp. Yrkesrollen/professionen är mycket tydligare än tidigare och stöds av lagstiftning, en organisation med många olika vårdgivare, forskning och teamarbete. Rollen är också mer mångfacetterad nu än tidigare vilket ger både yrket och vården större möjligheter.«

Yrkesrollen framöver: »Utvecklingen är stark och positiv med en allt klarare inriktning på hälsofrämjande arbete. Den medicinsk-tekniska utvecklingen innebär stora utmaningar för framtidens sjuksköterskor. Samtidigt som möjligheterna att bota sjukdomar och att reparera skador är stora handlar det om att kunna erbjuda en vård med hög livskvalitet för den enskilda patienten.«

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida