Undanskuffadkvinnoplåga

Undanskuffadkvinnoplåga
Illustration: Gunilla Elam

Osteoporos. Kotfrakturer som inte går att gipsa, krokiga ryggar, ständig smärta — och sorg över att inte kunna lyfta sina barnbarn. I Sverige får nästan 200 personer varje dag en fraktur som beror på osteoporos. Ändå är okunskapen om denna folksjukdom stor.

4 september 2013

Osteoporos är smärtsamt, invalidiserande — och dyrt för samhället. Den kallas ibland för den tysta sjukdomen. Det är en degenerativ process som gör skelettet poröst och som fortgår i det tysta — tills den första frakturen inträffar. Varannan kvinna, och var femte man, över 50 år beräknas få minst en fraktur till följd av så kallat ”lågenergivåld” under sin livstid. Faktum är att Sverige och Norge har flest frakturpatienter i världen. Forskarna vet inte varför. Frakturer orsakas både av benskörhet och av trauma. De kan bero på att vi blir så gamla, medelåldern på patienter med höftfraktur är 84 år, på att vi är långa och har hög fallhöjd, eller på att brist på solljus och vitamin D påverkar våra vävnader.

Kristina Åkesson, professor i ortopedi vid Lunds universitet, pratar om vårt levnadsmönster. Gamla kvinnor i Sverige — omkring 70 procent av alla som får en höftfraktur är kvinnor — äter ofta många olika sorters läkemedel, rör sig för lite och får för lite träning av balans och koordination. Kanske är de också mer ensamma än kvinnor i många andra länder. De många frakturerna kan ha med vår samhällsstruktur att göra.

Dock finns tecken som tyder på att andra länder håller på att komma i kapp. Bentäthetsmätning på kvinnor i 25-årsåldern världen över visar till exempel inte att svenska kvinnor har skörare skelett än andra.??

70 000 frakturer per år beror på benskörhet. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, skrev i sin rapport från 2003 att osteoporos då årligen kostade samhället 3,5 miljarder kronor. I dag nämns en samhällsekonomisk kostnad på 4,6 miljarder varje år. I direkta och indirekta kostnader. Då har vi inte räknat in det mänskliga lidandet. En folksjukdom, eller en kvinnosjukdom, som är underdia­gnostiserad och underbehandlad. Enligt Socialstyrelsens och Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelser får endast 14 procent av kvinnorna och 3 procent av männen läkemedelsbehandling. Trots att forskning visar att 60—70 procent av patienterna borde få behandling.?

”Kvinnor med kotfrakturer är en styvmoderligt behandlad patientgrupp”, konstaterar Ingrid Bergström, överläkare vid osteoporosmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge utanför Stockholm. Hon tror att okunskap är en anledning till att inte fler patienter remitteras till mottagningen. Det beklagar hon, särskilt som behandling med läkemedel har god effekt och minskar risken för återkommande frakturer med 50 procent.??

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar kom förra året. ”Riktlinjer är en tydlig fingervisning till beslutsfattare att osteoporos är en sjukdom de bör satsa mer resurser på”, säger Maria Eriksson, utredare på myndigheten. Hon tror att en anledning till underbehandlingen kan vara att osteoporos inte är någon egen specialitet — sjukdomen har ingen riktig hemvist. I Stockholm remitteras patienterna till endokrinologer, i Skåne till ortopeder och i Västra Götaland till geriatriker.

Möjligen kan en orsak också vara att krokiga ryggar på gamla damer har setts som en del av ett naturligt åldrande och inte som en sjukdom. Osteoporos definierades som en sjukdom relativt sent. Först 1994 kom Världshälsoorganisationen, WHO, med en definition som baserar sig på skelettets mineraltäthet: bone mineral density, BMD. Fem år tidigare hade den svenska sjukvården fått sina allra första bentäthetsmätare, och 1996 registrerades det första läkemedlet.

Men ännu är okunskapen kring osteoporos onödigt stor. Kristina Åkesson i Lund tror och hoppas att Socialstyrelsens nationella riktlinjer kommer att få stor betydelse. ”Capture the fracture”, som hon uttrycker det. Den som har haft en fraktur löper fördubblad risk att få en till.

Vårdens största utmaning är att bli bättre på att identifiera patienter som riskerar att få fler frakturer och att sätta in rätt förebyggande åtgärder. Forskningens utmaning är att hitta orsaken till att en del kvinnor blir bensköra efter menopaus, men inte alla.

Det är väl känt att läkemedel minskar risken för fler frakturer, men betydelsen av fysisk träning har hittills underskattats. Ny forskning visar att muskelträningsprogram har så god effekt på patienter med kotkompressioner att osteoporosmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har startat ett vårdprogram där särskilt utbildade sjukgymnaster leder träningen. Även om en böjd rygg inte blir rakare kan en försämring förhindras. Träning, har det visat sig, vidgar också bröstkorgen och förbättrar därmed lungfunktionen. Det är dessutom stärkande för själen att träffa andra i en träningsgrupp som vet hur det är att leva med osteoporos.

Koordinatorer som gör riskbedömningar av frakturpatienter blir vanligare på sjukhusens ortopedkliniker, men sjukvården kan göra ännu mer. Sjukgymnasten Helene Hjalmarson visar i sin doktorsavhandling, Hälso­främjande frakturprevention vid osteoporos, hur tvärprofessionella team från både öppen och sluten vård ökar livskvaliteten för patienter som efter en fraktur har blivit rädda och mer fysiskt inaktiva. Teamen utvecklade gemensamma bedömningsinstrument och patienterna erbjöds uppföljande hälsosamtal och möjlighet att delta i primärvårdens osteoporosskola.

En tyst sjukdom — och en kvinnosjukdom. Men Ami Hommel, sjuksköterskan som har bidragit till att en obruten vårdkedja blir allt vanligare för patienter med höftfrakturer, säger att allt fler män drabbas. År 2000 var 75 procent av höftfrakturpatienterna i Sverige kvinnor. 2012 var siffran 69 procent. Männen blir äldre och med ålder följer svagare skelett är hennes förklaring. Kanske betyder fler drabbade män att sjukdomen får mer uppmärksamhet. Det behövs. Osteoporos är en av de mest kostnadskrävande sjukdomar vi har. ??

Källor:?

  • Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer. www.lakemedelsverket.se
  • Osteoporos — prevention, diagnostik och behandling. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2003?
  • Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Socialstyrelsen 2012?

FAKTA

  • Kvinnor får oftast primär osteoporos som beror på minskad halt av östrogen.
  • Män får oftast sekundär osteoporos, orsakad av andra sjukdomar eller av läkemedel. Att bara tre procent av männen får läkemedelsbehandling beror på att de oftast behandlas för en annan sjukdom.
  • Unga drabbas sällan, men forskare oroar sig för vad hårdbantning och stillasittande vid datorer i mörka rum kan leda till.


Hur upptäcks osteoporos?

Alla riskfaktorer för fraktur vägs in för att avgöra vem som behöver behandling, men en viktig del i diagnostiseringen och riskbedömningen är DXA-mätningen – Dual energy x-ray absorptiometry. Röntgenundersökningen mäter skelettets mineraltäthet i höft och ländrygg. Om värdet är mindre än minus 2,5 är det ett tecken på osteoporos. Ligger det mellan minus 1,0 och minus 2,5 är det tecken på den lindrigare formen, osteopeni. Andra viktiga indikationer på osteoporos är tidigare frakturer, minskad längd — mer än tre centimeter före 70 års ålder – och föräldrar med flera frakturer.

Källa: http://www.internetmedicin.se/ 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida