Undernäring. Några enkla frågor kan förebygga

Risken för undernäring är stor redan från 65 år, men utifrån tre rutinfrågor om aptit och vikt kan problemen förebyggas.

Hälsofaktor Mat är lika viktigt som medicin, enligt Socialstyrelsens nya vägledning. Sjuksköterskor axlar en stor del av ansvaret för att informera om hur viktigt det är vad man äter, både för den fysiska och mentala hälsan. Men omkring 50 procent av de hemmaboen­de äldre med hemtjänst eller hemsjukvård är i riskzonen för undernäring. Det kan orsaka fallolyckor på grund av muskelsvaghet och försvårar läkningen av sår.

— När en patient redan är undernärd, är det svårt att vända situationen, säger Liisa Samuelsson, vårdutvecklings-ledare vid Centrum för allmän-medicin, Cefam, som utbildar distriktssköterskor i att riskbedöma patienter för undernäring.

I den vägledning som So­cialstyrelsen nu tagit fram ses nutritionsbehandling som en del av vården och omsorgen. I Näring för god vård och omsorg finns rutiner för att riskbedöma, följa upp och behandla undernäring. Utgångspunkten är tre frågor: Har patienten svårigheter att äta? Har hon ofrivilligt gått ner i vikt? Är hon underviktig?

Om någon av frågorna besvaras med ja, behövs en uppföljande nutritionsbedömning samt kostanamnes. Vid risk för undernäring ska vidare utredning göras för att hitta vad som kan ha orsakat den. Det kan handla om underliggande sjukdom, smärta, tugg- och sväljsvårigheter, mag- och tarmproblem, medicinering, nedsatt rörlighet eller bristande sociala kontakter och ensamhet.

Därefter bestäms åtgärder i samråd med patienten. Förutom omvårdnadsåtgärder kan det behövas kontakt med biståndshandläggare och hemtjänst, med läkare för att se över medicineringen, med dietist för fördjupad bedömning eller med tandläkare för att förbättra patientens tandstatus.

— Det finns ett stort behov av att både distriktssköterskor och hemtjänstpersonal utbildas för att kunna förmedla kunskap om kostfrågor till äldre, säger Liisa Samuelsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida