”Unga behöver särskilda ungdomscentraler”

Efter att ha gått igenom rapporter om ungdomars hälsa vill Socialstyrelsen se särskilda ungdomscentraler med bred kompetens för att möta ungdomars behov.

19 april 2005

Rapporter om ungdomars hälsa visar att den psykiska ohälsan ökar och att ungdomar inte vet vart de ska vända sig med psykiska problem och frågor som rör missbruk.

– Samhället har ansvar för att skapa en omsorgsmiljö där ungdomar och unga vuxna kan söka hjälp för olika slags problem. Därför är det önskvärt med någon form av ungdomscentraler med medicinsk, social och psykologisk  kompetens, säger Lars Hellgren på Socialstyrelsen.

Han är en av de ansvariga för rapporten Ungdomars behov av samhällets stöd ? en lägesbeskrivning, som Socialstyrelsen nyligen presenterade. Den bygger dels på statistiska uppgifter om ungdomar och unga vuxna 13-24 år, och dels på fokusgruppsintervjuer med 18-åringar från olika gymnasieprogram i tre olika stora städer.

Psykisk ohälsa ökar

I rapporten framgår att andelen ungdomar med självrapporterad  psykisk ohälsa ökar och att allt fler söker psykiatrisk hjälp. Problem med alkohol och droger, depression och ångestsyndrom hör till de vanligaste diagnoserna och psykiatrisk vård för ungdomar är inte tillräckligt dimensionerad, konstaterar Socialstyrelsen.

Vänder sig till skolsköterskan

För att ta reda på hur ungdomar känner inför problem som rör hälsa och utsatthet samt för att fånga deras förväntningar på hur problemen ska lösas, har erfarna samtalsledare samlat ungdomar i fokusgrupper.

Ungdomarna berättade att det naturliga för dem är att vända sig till skolsköterskan, men att det har blivit svårare att komma spontant eftersom hon ofta är uppbokad. I rapporten konstateras att elevvårdsresurserna minskar i högstadiet och på gymnasiet, och att dessa resurser inte ersätts av annan hälsovård efter skolan.

Ungdomsmottagningar populära

Ungdomar, framför allt flickor, vänder sig gärna till ungdomsmottagningarna med frågor om samlevnads- och relationsproblem, hopplöshetskänslor, livsleda och ångest. Men ungdomsmottagningarna ser väldigt olika ut i landet; både tillgänglighet och kompetens varierar. Särskilda tider för pojkar finns inte alltid, vilket ungdomarna önskade.

– Det viktigaste är att ungdomarna vet vart de kan vända sig utan att bli avvisade och att de blir förstådda och får hjälp på sina villkor, säger Karin Nordin Jareno på Socialstyrelsen, som har genomfört fokusgruppsintervjuerna.

Läs rapporten på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida