Ungdomar försiktiga med akut-p-piller

När akut-p-pillret lanserades befarade många att ungdomar skulle sluta använda mer säkra preventivmedel som p-piller och kondom. Men farhågorna kom på skam. Gymnasieungdomarna använder inte pillret i någon större utsträckning.

21 juni 2004

Akut-p-pillret, APP, kan förhindra befruktning om det tas inom 72 timmar efter ett oskyddat samlag. 

En doktorsavhandling av barnmorskan Margareta Larsson, vid barnmorskemottagningen Storken i Uppsala, visar nu att ungdomar inte använder APP i den utsträckning man befarat.

– Vi tolkar resultatet som positivt. Det tyder på att ungdomarna undviker att försätta sig i situationer där de behöver ta dagen-efter-piller. De ser APP som ett bra komplement till de traditionella preventivmedlen och uppger sig vara beredda att använda dem om det blir nödvändigt, säger hon.

Informationskampanj 

Resultatet kommer från en undersökning där 390 elever deltog i en informationskampanj om APP. Kunskaper, attityder och erfarenheter mättes före och efter kampanjen. Margareta Larsson har också låtit drygt 800 kvinnor mellan 16 och 30 år svara på en enkät om APP.

Nästan alla känner till att det finns och tre av fyra kan tänka sig att använda det vid behov. Knappt var tredje har någon gång använt medlet.

Aborterna har inte sjunkit sedan införandet av akut-p-pillret.

– Vi hade stora förhoppningar om att kunna minska antalet aborter när APP kom. Varför de inte har infriats vet vi inte riktigt. Men ett skäl kan vara att kvinnor som blir ofrivilligt gravida inte alltid förstår att de utsätter sig för en risk. Ett annat skäl kan vara att pillret inte alltid har effekt eller att det tas för sent, säger Margareta Larsson.

Avhandlingen är framlagd vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Titeln är The adoption of a new contraceptive method ? surveys and interventions regarding emergency contraception.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida