Utländska kvinnor utnyttjar mödravården mindre än svenska

Utlandsfödda kvinnor utnyttjar inte mödrahälsovården lika mycket som svenskfödda. Ofta beror det på bristande kunskap och därför bör informationen förbättras, säger barnmorskan Pernilla Ny som i dag lägger fram sin avhandling i Malmö.

Pernilla Ny har i sina studier både undersökt hur en lågriskgrupp av kvinnor födda i olika länder har utnyttjat mödrahälsovården åren 2000-2004 och fokusgruppintervjuat  kvinnor födda i Mellanöstern.

Resultatet visar att utlandsfödda kvinnor kommer till mödrahälsovården mer sällan än svenskfödda trots att de har fri tillgång till vården med 7-9 besök hos en barnmorska. Undersökningen visar även att utlandsfödda blivande pappor deltar i mindre grad än svenskfödda.

En slutsats som Pernilla Ny drar är att informationen till de utlandsfödda måste förbättras. I dag har många både svårt att tillgodogöra sig den preventiva mödrahälsovården och bristande kunskap om hur de ska göra det. Något som naturligtvis inte är bra eftersom den är viktig för både moderns och barnets hälsa.

Måste bli mer tillgänglig

Mödrahälsovården måste också bli mer tillgänglig, till exempel genom fler kvälls- och drop-in-mottagningar. Även telefonkontakterna behöver bli bättre – det är inte så lätt att prata med en telefonsvarare om man har bristande svenskkunskaper.

Pernilla Nys studier visar också att de blivande föräldrarna behöver bli bemötta av en professionell och engagerad barnmorska och att tillgången till tolk är mycket viktigt.

Pernilla Nys avhandling heter Swedish maternal health care in a multiethnic  society – including the fathers.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida