Vägrade lämna ut uppgifter

Sjuksköterskan undersökte aldrig patienten, dokumenterade dåligt och vägrade ge tillsynsmyndigheten uppgifter.

20 maj 1997

En äldre man ramlade en natt ur sin säng i det servicehus där han bodde och skadade sitt vänstra öga.

Undersköterskan kontaktade ansvarig sjuksköterska. Hon arbetade den natten på ett sjukhem men hade dessutom ansvar för vården vid tre särskilda boendeformer.

Sjuksköterskan uppmanade undersköterskan att göra en ny undersökning och återkomma. Undersköterskan rapporterade att ögat såg ”väldigt otäckt” ut. Sjuksköterskan kontaktade då sjukhusets akut och råddes att vänta tills vårdcentralen öppnade.

När 87-åringen senare samma dag kom till ögonkliniken kunde ögat inte räddas.

Socialstyrelsen anmälde sjuksköterskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) för att hon inte själv undersökte patienten, för hennes bristfälliga journalanteckningar och för att hon vägrat lämna de uppgifter Socialstyrelsen begärt av henne.

Sjuksköterskan hävdar i sitt yttrande att det är hon själv som utifrån sina egna kunskaper och bedömningar avgör om hon ska åka ut till ett serviceboende. Utifrån undersköterskans beskrivning trodde hon sig förstå att mannens ögonskada krävde läkarbedömning. Men eftersom ögonläkaren var sekundärjour hade han en inställelsetid på två timmar. Därför kontaktade hon akutens läkare för att höra om patienten skulle ta vägen via vårdcentralen, något som skulle fördröja bedömningen med ytterligare ett par timmar. På akutmottagningen har man dock inte kunnat hitta några anteckningar från telefonrådgivningen.

Ansvarsnämnden anser att det ingick i sjuksköterskans åligganden att personligen bedöma vilka åtgärder som utifrån patientens tillstånd var motiverade då personal från de särskilda boendeformerna påkallade hjälp.

Hon borde genast ha haft klart för sig att mannen drabbats av en allvarlig ögonskada och skulle då inte ha överlåtit undersökningen på undersköterskan. Nämnden tror dock inte att mannens öga skulle ha kunnat räddas oavsett hur sjuksköterskan agerat.

Skadan och händelseförloppet är alltför knapphändigt beskrivet i omvårdnadsjournalen, anteckningar om sjuksköterskans egna överväganden och de direktiv hon lämnat undersköterskan saknas.

Nämnden påpekar också att sjuksköterskan enligt åliggandelagen är skyldig att lämna de uppgifter Socialstyrelsen behöver för att fullfölja sin tillsyn. Hennes vägran är en underlåtenhet i yrkesfunktionen som patientansvarig för mannen.

Ansvarsnämnden ger sjuksköterskan en erinran. Fyra av nämndens ledamöter och den föredragande sjuksköterskan ville skärpa påföljden till en varning. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 1103/95:31).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida