Vårdens roll för folkhälsan

Konstlade motsättningar och konkurrerande perspektiv har hittills begränsat den hälsoinriktade roll som hälso- och sjukvården skulle kunna spela. 

Det anser den arbetsgrupp som på Nationella Folkhälsokommitténs uppdrag analyserat hälso- och sjukvårdens roll för folkhälsan.

Huvudfrågan i rapporten, som presenterades till midsommar, gäller hur den samlade hälso- och sjukvården genom
sina kunskaper om sjukdomsmönster och bakomliggande orsaker kan öka sin effekt på folkhälsan. Förebyggande insatser ses som en självklar del i all behandling.

Gruppen anser att hälso- och sjukvården ska använda hälsoorientering som strategi för en effektivare hälso- och sjukvård och verka för en positiv och jämlik hälsoutveckling i befolkningen.

Det ska ske genom att vården utvecklar metoder så att preventiva insatser integreras naturligt i vårdkedjan, genom att
hälsofrämjande insatser på individ- och gruppnivå stöds liksom individer eller grupper med ökad sårbarhet för sjukdom eller ohälsa, samt genom att hos den kroniskt sjuka stödja individens möjlighet att leva ett bra liv.

Hälso- och sjukvården ska delta aktivt i det egna lokalsamhällets, regionens och nationens insatser för att påverka grundläggande orsaker till sjukdom och ohälsa och också bidra med kunskap om hälsans och sjukdomars bestämningsfaktorer, deras fördelning och hur de kan påverkas, samt genom målorientering ge större förutsättningar för samordning, effektivisering och prioritering.

Hälso- och sjukvården ska därtill, som arbetsgivare, främja en positiv hälsoutveckling hos den egna personalen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida