Vårdförbundet ställer krav på psykiatrin

Just när psykiatrin debatteras som aldrig förr kommer Vårdförbundets kvalitetskrav för vård, stöd och service till personer med psykisk sjukdom. Det första någonsin, både internationellt och nationellt, enligt förbundet.

1 december 2003

Att informationen om psykiska sjukdomar måste öka och kunskaperna bli bättre både hos allmänhet, personal och patienter för att undvika stigmatisering är bara en av de saker som återkommande poängteras i dokumentet Kvalitetskrav för vård boende och service till personer med psykisk sjukdom.

Arbetet med kvalitetskraven har tagit två år och gjorts av en grupp psykiatrisjuksköterskor med representanter för kommuner, landsting, patienter och anhöriga i en referensgrupp. Skriften är tänkt att inspirera till kvalitetsutveckling och vara en hjälp vid utbildning, att vägleda beslutsfattare och vara ett instrument vid upphandling.

Tydligt patientperspektiv
Tolv olika områden gås igenom i materialet, som har ett tydligt patientperspektiv.

Så här beskrivs god tvångsvård i kvalitetskraven:

Det övergripande målet ska vara att patienten så fort som möjligt ska kunna acceptera frivillig vård.

Men den patient som ska tvångsvårdas ska få individuellt anpassad både muntlig och skriftlig information om exakt vad tvångsvården betyder och vilka inskränkningar i självbestämmandet som det innebär. H0n ska få reda på sina rättigheter – däribland rätten att överklaga vissa beslut, att få ett offentligt biträde och en stödperson, information om organisationer som arbetar för patientens intressen, som patientnämnd och brukarorganisation. Inför länsrättsförhandlingar ska hon ha fått möjlighet att förbereda sig tillsammans med ett offentligt biträde.

Patienten ska mötas av personal som har de kunskaperna och innan tvångsåtgärden ska han få samtala med ordinarie läkare.

En individuell vårdplan ska snarast upprättas – om möjligt i samråd med patient och närstående. Den ska klargöra patientens medicinska, omvårdnadsmässiga, sociala, psykologiska och existentiella behov.

Lagtexterna om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och om rättspsykiatrisk vård, LRV, ska sitta uppsatta väl synligt för patienterna på vårdenheter.

Särskilda krav vid tvångsvård
Tvångsåtgärder ska utföras av kvalificerad personal som patienten känner förtroende för. Han ska fortlöpande få samtala om sina upplevelser av tvånget. Personalen ska få regelbunden handledning för att bearbeta upplevelser och reaktioner på att arbeta med tvångsvård.

Medpatienterna och närstående ska få det stöd och den information de behöver om det inte strider mot sekretesslagstiftningen.

När det är så här, då har tvångsvården nått god kvalitet, anser Vårdförbundet.

På liknande sätt har Vårdförbundet tagit fram krav på ytterligare elva områden: tillgänglighet, bemötande, delaktighet, planering och dokumentation, fysisk miljö, kroppslig hälsa och munhälsa, behandling, rehabilitering, närstående, ledning och organisation, samt uppföljning, utvärdering och utveckling.

I materialet betonas samverkan mellan huvudmännen. För att nå dit behövs en större kulturförståelse och realistiska förväntningar mellan de inblandade. Vårdförbundet föreslår gemensamma personalutbildningar. All personal i vårdkedjan måste känna till varandras kompetens.

Både Kvalitetskraven och undersökningen finns att läsa på: www.vardforbundet.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida