Vårdprov under konstruktion

Just nu arbetar provkonstruktörer med att ta fram förslag till hur ett vårdprov skulle kunna se ut. De ska vara klara till sommaren.

Det berättar Gerthrud Östlinder, ansvarig för bland annat utbildningsfrågor på Svensk sjuksköterskeförening. Hon ingår i den projektgrupp som Högskoleverket tillsatt för att utarbeta ett alternativ till antagning på betyg eller högskoleprov.

Bakgrunden är statsmakternas beslut att universitet och högskolor själva ska kunna bestämma över urvalsgrunderna för högst 20 procent av platserna på en utbildning. Högskoleverket vill ge lärosätena ett urvalsinstrument, men det är respektive skola som avgör om det ska användas.

Vårdprovet är enligt projektgruppen tänkt att bestå av tre delar: prov som mäter förmågan att tillämpa kunskaper och färdigheter, kommunikationsförmågan och samspelsförmågan.

Efter nyår har huvuduppgiften för projektgruppen varit att se till att sätta provkonstruktörerna i arbete. Till sommaren ska arbetet vara klart och till hösten ska proven testas.

– Vi följer provkonstruktörernas arbete kontinuerligt, berättar Gerthrud Östlinder.

Målet är fortfarande att vårdproven ska kunna användas vid antagningen höstterminen 2007, även om arbetet är försenat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida