Utredning

Vårdutbildningar kan bli längre – eller få mer praktik

Vårdutbildningar kan bli längre – eller få mer praktik
EU-direktivet som Sverige måste följa kan innebära att sjuksköterske- och barnmorskeutbildningen kan bli längre och innehålla mer vfu. Arkivbild: Getty Images

Regeringen har tillsatt en utredning för att se till att sjuksköterske- och barnmorskeutbildningen följer EU-direktiv. Utbildningarna kan behöva förlängas eller utökas med mer vfu, vilket kan få stora konsekvenser. Även en treårig barnmorskeutbildning finns med som nödlösning.

Regeringen har tillsatt Agneta Karlsson, generaldirektör vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, som särskild utredare för att se över kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen.

Bakgrunden är att Sverige inte lever upp till EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv där det bland annat står att sjuksköterskeutbildningen som minst måste omfatta 4 600 timmar. I Sverige anges utbildningarna i stället i högskolepoäng. En enkel väg hade varit att förtydliga i högskoleförordningen hur många timmar sjuksköterskeprogrammet omfattar, det gjorde regeringen nyligen bland annat för läkarutbildningen för att nå upp till EU-kravet.

För lite klinisk utbildning

Knäckfrågan handlar i stället om att EU-direktivet slår fast att den kliniska undervisningen för sjuksköterskor ska utgöra ”minst hälften av den föreskrivna minimitiden för utbildningen”. I det får inte utbildning vid kliniskt träningscentrum, KTC, inräknas.

För att nå upp till kravet kan utbildningarna komma att förändras — antingen att de förlängs eller att dagens upplägg behålls men att innehållet växlas mot mer klinisk undervisning. Oavsett lösning finns en del problem. Det råder stor brist på personal i sjukvården och en förlängd utbildning innebär färre examinerade. Samtidigt är det redan i dag ont om vfu-platser, vilket försvårar både en utvidgad utbildning och mer klinisk träning.

Carina Sparud Lundin.

Carina Sparud Lundin är proprefekt vid Sahlgrenska akademins institution för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet. Hon säger att bristen på vfu-platser länge varit ett växande problem som har eskalerat under pandemin.

— Som det är just nu kan vi inte ta in så många vi behöver på barnmorskeutbildningen. Och på sjuksköterskeutbildningen har vi 40 studenter som gjort studieuppehåll och nu vill återuppta studierna, men vi har inte tillräckligt med vfu-platser för att erbjuda alla studieplats. Tajmingen för den här utredningen är osannolikt dålig, säger Carina Sparud Lundin.

Problematiken framgår även i instruktionerna till utredaren. Regeringen skriver att ”det är viktigt att inträdet på arbetsmarknaden inte fördröjs för dessa yrkesgrupper”, och att omfattningen av utbildningarna framöver ska vara desamma som i dag, ”om det inte finns mycket starka skäl för att föreslå” en förändring.

Öppnar för treårig barnmorskeutbildning

När det gäller barnmorskeutbildningen finns det enligt EU-direktivet möjlighet att införa en treårig direktutbildning, utan krav på tidigare sjuksköterskelegitimation. Regeringen ogillar det upplägget eftersom mycket av kunskapen i omvårdnad skulle gå förlorad, men håller dörren öppen om det skulle visa sig att både sjuksköterskeutbildningen och påbyggnadsutbildningen till barnmorska behöver förlängas.

”Om en direktutbildning till barnmorska skulle föreslås bör den vara kortare än den sammanlagda utbildningstiden till barnmorska i dag. I bedömningen ska hälso- och sjukvårdens behov av barnmorskor på medellång och lång sikt särskilt beaktas. Om en direktutbildning till barnmorskeexamen föreslås införas är det viktigt att det även i fortsättningen finns goda möjligheter för sjuksköterskor att vidareutbilda sig till barnmorskor”, skriver regeringen.

Enligt hela uppdraget ska utredaren:

  • Föreslå en reglering som uppfyller och anger yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på utbildningarnas omfattning i antal timmar för sjuksköterskor respektive barnmorskor och, i de fall det krävs enligt direktivet, fördelningen mellan teoretisk och klinisk utbildning.
  • Se över sjuksköterske- respektive barnmorskeutbildningens omfattning i antal högskolepoäng och, vid behov, lämna författningsförslag.
  • Undersöka och redovisa förutsättningarna för hälso- och sjukvårdshuvudmännen att medverka i utbildningarna till sjuksköterska och barnmorska i en sådan omfattning att direktivets krav på klinisk undervisning uppfylls. Vid behov lämna författningsförslag eller andra förslag om hur den verksamhetsförlagda utbildningen ska genomföras för att direktivets krav ska uppfyllas.
  • Ta ställning till om målen i examensbeskrivningarna för sjuksköterskeexamen respektive barnmorskeexamen behöver ändras och, om så är fallet, föreslå nya eller ändrade examensmål i examensbeskrivningarna för dessa examina

Uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2022.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida