Varken dagis eller bvc rapporterar när barn kränks

Bvc-sjuksköterskor och förskolepersonal träffar nästan alla förskolebarn och intar därför nyckelroller för att upptäcka barn som far illa. Men de anmäler bara vart fjärde fall de upptäcker.

– För att förstå vad det är de ser behöver personalen en teoretisk bas att utgå ifrån, säger Karin Lundén, legitimerad psykoterapeut och fil lic.

I arbetet med sin avhandling Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn undersökte hon vilka tecken personalen på bvc och dagis i tre av Göteborgs stadsdelar reagerade på när de bedömde om barn for illa, och vad de anmälde till socialtjänsten.

– I en studie frågade vi om deras åsikt, i nästa angav vi ett antal konkreta tecken som visar om barn far illa och frågade vilka de hade sett. Oavsett tolkning såg sjuksköterskor och dagispersonal samma saker.

Vart tionde barn bedömdes fara illa – lika många i varje stadsdel – men bara var fjärde upptäckt rapporterades vidare till socialtjänsten.

Tecken på fysisk vanvård var vanligast. Hälften av dessa upptäckter anmäldes, liksom hälften av de misshandelsfall som man uppmärksammat.

– Men psykologisk omsorgssvikt – att barnet blir avvisat, ignoreras, hånas – som var de näst vanligaste tecknen, anmäldes inte. Man tror inte att det hör hit eller att socialtjänsten kan göra något åt det, säger Karin Lundén.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida