Växjö utbildar sjuksköterskor

Efter knappt ett år som »obehörig« sjuksköterskeutbildning har Växjö universitet återfått rätten att examinera sjuksköterskor.

Det var i januari i fjol som bomben slog ner i Växjö: från halvårsskiftet 2000 hade universitetet inte längre rätt att utexaminera sjuksköterskor, eftersom utbild-ningen inte fyllde de krav som Högskoleverket ställde på högskolemässighet.
Sedan beskedet kom har man på universitet arbetat hårt för att återfå examensrätten. Utbildningen har förändrats på flera punkter:

* Utbildningsplan och kursplaner har omarbetats. Omvårdnadsämnet har blivit mer tydligt i utbildningsplanen. Kurslitteraturen har delvis bytts ut. Knytningen mellan teori och praktik är bättre, bland annat har universitetet inrättat kliniska lektors- och adjunktstjänster.
* Lärarkårens kompetens har höjts, dels genom att några lärare på skolan nu disputerat, dels genom att flera vikarierande lärare också är disputerade.
* Universitetet har anställt en professor och en lektor inom ämnet omvårdnad.
* Sjuksköterskeutbildningen flyttar nästa år ihop med resten av universitetet. Bland annat samordnar man då biblioteken. Också på andra sätt kommer lärare och studenter vid sjuksköterskeutbildningen att integreras med övriga studenter och personal.

Utvecklingen av sjuksköterskeutbildningen i Växjö har granskats av en särskild grupp sakkunniga. De hade kritik i vissa enskildheter, men deras samlade bedömning var ändå att universitetet skulle återfå rätten att examinera sjuksköterskor. Så blev också Högskoleverkets beslut i början av april. Universitetet börjar ta in studenter redan till hösten.

Också barnmorskeutbildningen vid Mitthögskolan fick sin examensrätt indragen av Högskoleverket i fjol. Den utbildningen är nu nerlagd.

Kom undan med varning
Barnmorskeutbildning i Dalarna och sjuksköterskeutbildningen på Karolinska institutet (KI) fick varsin varning i fjol: utbildningarna var inte högskolemässiga och skolledningarna fick några månader på sig att presentera förslag till hur verksamheten skulle förändras för att få behålla sin examensrätt.

Båda har presenterat åtgärdsprogram som tillfredsställde Högskoleverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida