»Vi accepterar inte att tvingas vägra vård«

6 september 1999

Vi accepterar inte att sättas i en situation, där sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker tvingas vägra vård eller kan uppfattas som ett hot för den vårdsökande, skriver Vårdförbundets avdelning i Stockholms län i en motion till kongressen i november.

Avdelningsstyrelsen vill att förbundet på alla sätt arbetar för att gömda flyktingar ska ha samma rätt till hälso- och sjukvård som asylsökande flyktingar har. Att alla barn, också asylsökande och gömda barn, ska ha samma rätt till hälso- och sjukvård, och att förändringar görs i åliggandelagen så att förfrågningar om gömda flyktingar inte behöver besvaras.

Motionärerna hänvisar till de etiska koderna för sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker, där respekten för människors lika värde och rättigheter utan åtskillnad på grund av etnisk tillhörighet, ras, trosbekännelse, ålder, kön, politisk åskådning eller social ställning är central för utövandet av hälso- och sjukvård och laboratorieverksamhet.

»Vi anser att rätten till akut hälso- och sjukvård, mödravård och förlossningsvård ska gälla oavsett om man är invandrare, asylsökande flykting eller flykting som gömmer sig av rädsla för utvisning«, skriver motionärerna.

Förbundsstyrelsen delar uppfattningen att åtminstone rätten till akutvård ska omfatta alla, och anser att ett annat förhållande vore inhumant. Styrelsen delar också oron för den anspänning som medlemmar ställs inför då gömda flyktingar är i trängande behov av vård.

»Det är inte acceptabelt att patienten riskerar att uppfatta hälso- och sjukvårdspersonalen som ett hot. Det är viktigt att vårdpersonalen kan känna trygghet i sin uppgift att bota, lindra och trösta. Denna trygghet får inte störas av att man läggs på myndighetsuppgifter som går på tvärs med presumtiva patienters behov. Barns rätt till sjukvård måste alldeles särskilt garanteras. Sverige måste uppfylla de krav som FN:s barnkonvention ställer«, skriver styrelsen och konstaterar att förbundet kommer att fortsätta bevaka frågan.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida