Vi behöver förnya oss

7 februari 2000

Vårdförbundet är ett fackförbund som deltar aktivt i samhällsdebatten. Vi är initiativtagande och tydliga med vad vi vill åstadkomma, och har en hög ambition när det gäller att påverka politiska processer och beslut som får konsekvenser för hälso- och sjukvården. Vi vill vara ett förbund som hela tiden utvecklas, som inte bara går på i gamla hjulspår. Därför får vi inte glömma att emellanåt ifrågasätta oss själva och det vi gör, att självkritiskt granska den egna verksamheten och vara beredda på att förändra oss och utveckla vårt arbete. För att kunna göra detta behöver vi få signaler på om vi gör rätt saker, att ni som är medlemmar upplever att ni får något i utbyte mot den avgift ni betalar varje månad.

Tidigare har Vårdförbundet med fyra års mellanrum genomfört omfattande enkäter med syfte att kartlägga vilka uppfattningar medlemmarna har om exempelvis den svenska hälso- och sjukvården, sin arbetssituation och sina möjligheter i yrket. Den senaste undersökningen, Medlem tycker, genomfördes hösten 1997. Nu har vi ändrat strategi, vilket innebär att vi –  i stället för att som tidigare skicka ut ett enormt frågebatteri vart fjärde år – kommer att, kontinuerligt och med tätare mellanrum, genomföra ett flertal olika opinionsundersökningar bland medlemmarna.

Som ett första steg skickade vi i mitten av januari ut en enkät till ett slumpmässigt urval av 1500 medlemmar och 200 studerandemedlemmar. Denna gång handlar frågorna i första hand om förbundets service och tillgänglighet och om hur man uppfattar Vårdförbundet, till exempel när det gäller förmågan att stärka yrkestillhörigheten eller att ge råd och information vid individuella löneförhandlingar.

Den kunskap vi samlar in kommer vi att använda oss av i vår strävan att öka servicen och utforma vårt arbete efter de behov som dagens människor har. Samtidigt är det naturligtvis så att en facklig organisation inte bara ska agera som en serviceinrättning eller som ett slags försäkringsbolag som tar över allt ansvar från den enskilde individen. Ett fackförbunds arbete måste bygga på det enskilda engagemanget och stödja och ta vara på individens vilja och möjligheter till att ta egna initiativ, och att med hjälp av sin erfarenhet och kunskap bidra till förändringar och förbättringar för personal och patienter på arbetsplatsen. 

Ytterligare ett led i att vässa och utveckla Vårdförbundets arbete är den stadgeöversyn som vi inleder under våren. Denna gång kommer vi att ha ett tydligt ändamålsperspektiv när vi ser över stadgarna, och bland annat svara på frågor som: Vad behöver göras för att locka människor att bli fackligt aktiva i framtiden?

Mycket har naturligtvis redan hänt. Förbundets arbete har utvecklats rejält de senaste tio åren. Ett bra exempel på detta är kongressen. I slutet av 1980-talet gick arbetet i stort sett ut på att medlemmar skickade in ett antal motioner och så turades man under kongressdagarna om att gå upp i talarstolen och tala för eller emot. Till skillnad från detta stelbenta och knappast stimulerande arbetssätt, byggde den senaste kongressens arbete på gruppens delaktighet och engagemang, och genomfördes på ett mycket effektivt och resultatinriktat sätt. Dessutom hade vi roligt under tiden.

Fackligt arbete får inte bara handla om att plädera för eller emot. Med ett sådant arbetssätt uppnår man få resultat, dessutom blir möjligheterna att locka nya deltagare ytterst begränsade.

Ett av målen med den stadgeöversyn vi nu genomför är just att öka förutsättningarna för medlemmar, och inte bara förtroendevalda, att bli mer aktiva i det fackliga arbetet.

Det finns ett större krav på direktinflytande hos människor i dag, särskilt hos dem som är unga. De väntar inte på att besluten ska fattas, de vill vara med och utforma dem.

En fackförenings existens får aldrig bli ett självändamål. Den måste hela tiden låta sig utmanas och sträva framåt. För Vårdförbundets del handlar detta mycket om att ta nästa steg i vår utveckling. Att bli mer öppna för de förändringar som sker runt om oss hela tiden, inte bara för våra egna villkor utan för den svenska hälso- och sjukvården som helhet. Och att ta ännu fler initiativ där vi delar med oss av den specifika kunskap som finns hos alla sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida