Vill ge oskicklig prövotid

Vill ge oskicklig prövotid
Foto: Istockphoto

En rad allvarliga misstag från barnmorskan tolkas av Ivo som bristande kompetens.?

Barnmorskan, som jobbade på en vårdcentral, har inte mätt uterus hos flera gravida kvinnor, inte tagit blodtryck och andra viktiga prover. Vårdplaner och kallelser till kontroller har missats, liksom viktiga journalanteckningar. Vid flera tillfällen har blivande föräldrar fått felaktig information och klagomål på barnmorskan har lämnats.

?Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har haft ett omfattande underlag för sin bedömning av om barnmorskan kan anses ha rätt kompetens för sitt yrke. Arbetsgivaren har gått igenom samtliga fall som barnmorskan ansvarat för under drygt ett år och då avslöjat allvarliga brister. Sammanlagt har 60 avvikelser hittats hos 23 av 52 patienter.??

Barnmorskan, som inte längre är kvar på vårdcentralen, hävdar att hen var oförberedd på att arbetet var så självständigt och anser sig inte ha fått önskat stöd från arbetsgivare och kolleger.

Men Ivo bedömer att avvikelserna beror på oskicklighet hos barnmorskan och inte på brister i verksamheten. Barnmorskan anses sakna kompetens i så hög grad att det är en risk för patientsäkerheten.

??Ivo anser att hen ska åläggas en treårig prövotid med möjlighet till utbildning och kompetensutveckling. Beslutet om prövotid fattas slutgiltigt av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

?(Diarienr 8.7.7-15594/2015)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida