Vill lagstadga om god hygien

6 januari 2006

Sverige har låga resistentnivåer mot antibiotika jämfört med många andra länder, och för att behålla det vill folkhälsominister Morgan Johansson att flera länder samarbetar kring hur antibiotika ska användas. En plan för det har regeringen lagt fram i propositionen Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar (prop. 2005/06:50). I den föreslås bland annat att det införs krav på god hygienisk standard i hälso- och sjukvårdslagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2006.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida