Vinstdebatten. Förbundet vill fokusera på kunskap

Med anledning av höstens debatt om vinster i vård och skolor har Vårdförbundet tillsammans med Vision och Lärarförbundet presenterat fyra åtgärder som de är överens om skulle öka kvaliteten i välfärden.

5 december 2012

Vinst eller inte är inte hela frågan, anser de tre fackförbunden, som hellre vill se en debatt om personalens kunskaper och verksamheternas kvaliteter.De välkomnar en mångfald av utförare, men efterlyser etiska koder, transparens och stärkt ställning för medarbetarna.

Deras förslag ser i korthet ut så här:

  1. Utveckla det systematiska arbetet med kvalitetssäkring. Kommunerna har ansvar för kvaliteten oavsett vem som bedriver vård, skola eller omsorg.
  2. Inför en lagstadgad meddelarfrihet för alla anställda. Större öppenhet behövs och förbunden väntar på en utlovad utredning om garanterat meddelarskydd inom privat välfärd.
  3. Förbättra förutsättningarna för ledarskapet. Chefer är nyckelpersoner och bör ha ansvar för färre anställda och få mer administrativt stöd.
  4. Satsa på kompetensutveckling. Både chefer och medarbetare behöver kontinuerlig kompetensutveckling för att öka värdet av sin utbildning.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida