Webbsafari ökar tryggheten inför narkosen

Nu kan barn som ska sövas på Astrid Lindgrens barnsjukhus få information på webben om hur det kommer att gå till. På webbplatsen finns dataspel, filmer och serier anpassade för barn i olika åldrar, och tonårsröster berättar hur det känns att bli sövd.

3 november 2006

Trots att det är känt att barn har tydliga minnen av svåra upplevelser har Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna utanför Stockholm, Sveriges största barnsjukhus, inte haft någon väl fungerande åldersanpassad information till barn och deras föräldrar. För att verkligen nå barn och tonåringar insåg vi att vi måste skapa något som verkligen fångar deras intresse. Så föddes idén om att utveckla en lättillgänglig informationskanal som ligger i tiden, där barn och föräldrar i lugn och ro kan få information och förbereda sig inför den förestående operationen eller undersökningen.

Det ställer stora krav på ett barn att bli inlagd på sjukhus. Barnet kommer till en helt ny omgivning, med nya okända människor och nya rutiner. Därför är det oerhört viktigt att barnen och deras föräldrar noga informeras i förväg om vad som ska hända så att barnet kan känna igen sig på sjukhuset. Detta minskar eventuella stressreaktioner och ger barnet en känsla av trygghet och kontroll när hemmets trygghet byts mot sjukhusets främmande miljö och barnet skiljs från familjemedlemmar och andra välbekanta personer.

Att bli sövd inför en behandling eller en operation kan vara en traumatisk upplevelse som felaktigt hanterad kan medföra en negativ upplevelse för barnet och försvåra behandling och tillfrisknande. Det har vi många års erfarenhet av som anestesisjuksköterskor, och vi har ofta reagerat på att barnen och föräldrarna inte varit tillräckligt förberedda inför anestesin. Vi vet också att barns tankar om hälsa och sjukdom samt hur människokroppen fungerar är beroende av ålder och mognadsnivå. Även barns medicinska rädslor, rädsla för sprutor eller för att mamma inte ska få vara med vid sövningen, hänger samman med deras utveckling och följer i stort sett de rädslor som är vanliga under olika åldrar. Det enskilda barnets upplevelser av situationen påverkas också av tidigare erfarenheter av sjukvård, föräldrarnas inställning och reaktioner samt olika kulturers tankar och idéer.

Arbete med att förbättra informationen och tillgodose barnets behov av att förberedas för det som kommer att hända med dem under sjukhusvistelsen har pågått under flera år vid olika kliniker på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Informationsbroschyrer, informationsfilmer samt en så kallad narkoslek med dockor och apparatur på barnoperation har tagits fram.

Det har dock visat sig vara svårt att få tiden att räcka till för att ge tillräcklig information på plats, dels för sjukhuspersonalen, men också för föräldrarna som inte alltid kan ta sig tid att komma till sjukhuset. De höga kostnadskraven inom sjukvården gör att tidspressen ökar och ofta finns det inte utrymme för mer än en kort stund inför anestesin för att etablera en kontakt med barn och föräldrar och samtidigt hinna ge nödvändig information och få svar på frågor om barnets hälsotillstånd. Dessutom anser vi att det är av högsta vikt att bemötandet och informationen anpassas efter barnets ålder.

Så vi startade arbetet med en webbsida. Förebilderna finns på de stora barnsjukhusen som vi under projektets gång har besökt i usa och Kanada, där barnen bland annat kan klicka sig fram på en interaktiv »operation tour« för att förbereda sig inför operationen. En sådan »operation tour« finns också på vår webbplats.

Med den nya webbplatsen kommer tillgängligheten att öka; barnen kan bättre tillgodogöra sig informationen eftersom de kan ta del av den hemma, när de själva vill och när de känner sig utvilade, lugna och avslappnade i stället för i den stressade sjukhusmiljö där informationen ofta ges i dag. Dessutom kan de gå igenom materialet flera gånger och vid upprepade tillfällen så att de känner igen sig och därigenom känner sig trygga inför det de ska vara med om. Forskning visar också att barn bearbetar företeelser som är okända för dem genom ständig upprepning. Genom att vi erbjuder barn och föräldrar basinformation redan i hemmet kommer även det enskilda mötet inför undersökningen eller operationen att i större utsträckning kunna anpassas till varje individ.

Barnen och deras föräldrar kommer att hänvisas till webbplatsen redan i kallelsen till operation. Där finns information på ett 40-tal olika språk riktad till föräldrar, där svaren ges på de vanligast förekommande frågorna inför anestesi och operation. Det handlar om att informera föräldrarna om viktiga förberedelser inför sjukhusbesöket och varför det är så viktigt att följa exempelvis fasteinstruktioner. Vi ger också praktisk information om vad som händer före, under och efter operationen, berättar hur barn reagerar i olika åldrar och informerar om vikten av att barnet är väl förberett på vad som ska ske. Föräldrarna är de som bäst känner sitt barn och är därför mycket betydelsefulla som en länk mellan barnet och oss som arbetar på sjukhuset. En lugn förälder förmedlar också oftast lugn till sitt barn, därför är det viktigt att föräldern själv känner sig välinformerad och trygg med situationen.

På webbplatsen finns även information om hur det går till att bli sövd inför en operation, riktad till barn och ungdomar i olika åldrar – förskolebarn, skolbarn och tonåringar. I filmer utarbetade av Sjukvårdsrådgivningen (www.sjukvardsradgivningen.se) beskrivs hur det går till när man kommer till operationsavdelningen, under operationen och efteråt på uppvakningsavdelningen. Förskolebarnen får följa den lilla valpen Bella som ska sövas för att få ett rör i örat. Skolbarnen kan i sin film lätt känna igen sig i Oliver som gör sig illa. Han hoppar studsmatta och bryter armen och får åka ambulans till sjukhuset för att opereras. Och tonåringarna är säkert inte alldeles främmande inför piercade svartrockaren Sally som ska opereras för blindtarmen. Det kommer också att finnas ytterligare två filmer på webbsidan, en för skolbarn och en för tonåringar, om hur det är att få ett stick, en venflonkanyl.

Alla filmerna ges även ut på videoband och dvd och finns tillgängliga på sjukhusets mottagningar och avdelningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt visa filmerna på tv-skärmar på akutmottagningen, så att barn som kommer in akut för operation också kan få informationen under väntetiden på avdelningen.

Eftersom vi vill att webbplatsen verkligen ska nå barnen och ungdomarna tog vi hjälp av en extern webbyrå med utformningen av en virtuellt guidad tur på sjukhuset. Vi har sakkunskapen när det gäller innehållet och granskar medicinska fakta, men när det gäller den kreativa och tekniska sidan av utformningen av webbplatsen har vi valt att använda oss av den kompetens som finns inom det området. Resultatet har blivit en upplysande webb med interaktiva inslag och dataspel. Bilder från Astrid Lindgrens barnsjukhus visar att det finns människor bakom mössor och munskydd, visar apparater och procedurer samt beskriver hela förloppet från undersökning inför till uppvaknande efter operation.

Tonårsinformationen består dessutom av artiklar och serier som tonåringar själva har skrivit om egna erfarenheter av anestesi och operation. Tidningen Kamratposten har också följt en tonåring före, under och efter anestesi och reportaget publiceras på webbsidan.

Den webbaserade informationen finns tillgänglig även som informationsbroschyrer, videoband och dvd, i bok- och serietidningsform och som målar- och pysselböcker på sjukhusets mottagningar, avdelningar och bibliotek.

Projektet har vi kunnat driva med hjälp av bidrag från olika sponsorer och webbsidan, www.narkoswebben.se, kommer att vara färdig i november. Vår förhoppning är att webbaserad information till barn och deras föräldrar inför anestesi i framtiden ska finnas tillgänglig på alla sjukhus i landet där barn opereras.

Text: Gunilla Lööf, anestesisjuksköterska på Astrid Lindgrens barnsjukhus, gunilla.loof@karolinska.se
Erika Berggren, anestesisjuksköterska på Astrid Lindgrens barnsjukhus, erika.berggren@karolinska.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida