Bedömning av hur smittsamt mrsa är skiljer från län till län

Om en patient som en gång smittats med mrsa ska betraktas som smittfri eller inte beror på var i landet patienten bor. Men på Socialstyrelsen anses frågan inte ha tillräckligt hög prioritet för att ta fram nationella riktlinjer.

10 februari 2009

? Det finns väldigt många olika frågor som vi skulle behöva samordna, men vi är en relativt liten enhet med begränsade resurser. Just den här frågan har vi inte prioriterat så högt eftersom den inte på allvar hotar patientsäkerheten, säger Anders Tegnell som är chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet.

I grunden håller han dock med om att mrsa-patienterna bör behandlas på ungefär samma sätt över hela landet, om det inte finns väldigt starka skäl mot det.

Frågan om behovet av nationella riktlinjer för vård av patienter med mrsa, meticillinresistenta Staphylococcus aureus, väcks i en debattartikel i senaste numret av Läkartidningen (2009;07:412-413).

Sjuksköterskan och doktoranden Helena Andersson vid Karolinska institutet i Stockholm med flera har efter en inventering konstaterat att mrsa-bärare kan förklaras smittfria i 9 av landets 21 län medan de i 9 andra län betraktas som bärare livet ut. I 2 län görs bedömningen från fall till fall och i 1 län utreds frågan.

Socialstyrelsen tog 2007 fram rekommendationer för hur mrsa-smittad vård- och omsorgspersonal ska hanteras.

Författarna uppmanar i debattartikeln Socialstyrelsen att i samråd med Strama och Smittskyddsinstitutet snarast ta fram liknande nationella riktlinjer för handläggning av patienter med mrsa.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida