Brist på hjärtsjuksköterskor i primärvården

Endast 18 procent av Sveriges vårdcentraler har avsatt tid för sjuksköterskor att följa upp hjärtsviktspatienter. Det kan jämföras med att 93 procent av vårdcentralerna har speciella diabetessjuksköterskor och 78 procent kol-sjuksköterskor.

Det visar en enkätundersökning genomförd av sjuksköterskan och docenten Jan Mårtensson vid primärvårdens FoU-enhet och avdelningen för omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Sverige var först i Europa med att införa hjärtsviktssjuksköterskor i slutenvården, men det har gått betydligt trögare i primärvården, där merparten av de cirka 250 000 hjärtsviktspatienterna följs upp.

– Cirka hälften av dem får inte optimal läkemedelsbehandling med ace-hämmare och betablockad och två tredjedelar har inte blivit diagnostiserade med ultraljud vilket innebär att en stor andel kan vara feldiagnostiserade, säger Jan Mårtensson.

Detta trots att det finns över tio randomiserade studier som visar den kliniska nyttan av hjärtsviktssjuksköterskor.

– Sjukligheten och inläggning på sjukhus minskar, patienterna får ett höjt välbefinnande och stärkt egenvårdande och i vissa studier ser man även en minskad dödlighet, säger Jan Mårtensson.

European Journal of Cardiovascular Nursing 2008, doi:10.1016/j.ejcnurse.2008.10.002.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida