Dålig hjälp till äldre med depression

Dålig hjälp till äldre med depression
Uppskattningsvis var tionde invånare över 65 år i Europa är deprimerad. Arkivbild: Colourbox

Antidepressiva läkemedel är vanligt - men ger inte större effekt än placebo för personer över 65 år.

Depression är vanligt bland personer över 65 år och särskilt vanligt hos de allra äldsta. Forskning visar att var tionde europé över 65 är deprimerad och med en åldrande befolkning kommer troligen ännu fler att drabbas.

Forskning saknas om sköra äldre 

Depression hos äldre innebär både sämre livskvalitet och risk att dö i förtid.

SBU, kunskapscentrum för hälso- och sjukvården, har granskat forskningen om behandling av depression för personer över 65 år. Huvudsyftet var egentligen att utvärdera det vetenskapliga underlaget för de behandlingsformer som sköra äldre får vid depression, men utredarna konstaterar att nyttan och riskerna med depressionsbehandling i den gruppen är otillräckligt studerad.

Dålig effekt av läkemedel

Behandling med antidepressiva läkemedel är vanligt bland personer över 65 år, konstaterar SBU, men i korttidsstudier ger den inte större effekt än placebo för äldre.

Hos personer som tidigare i livet svarat på behandlingen minskar dock risken att  återinsjukna om de får  underhållsbehandling med SSRI-preparat upp till ett år.

Ett begränsat vetenskapligt underlag visar att behandling med duloxetin, en selektiv serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare, ger bättre resultat än placebo. Men behandlingen ökar risken för muntorrhet och förstoppning och enligt vissa studier ökar risken för yrsel och diarré.

Problemlösningsterapi fungerar

Psykologisk behandling existerar knappt bland deprimerade över 65 år. SBU har identifierat tolv studier av medelhög kvalitet och en av hög kvalitet. Problemlösningsterapi är den enda psykologiska behandling för äldre som man har funnit tillräckligt vetenskapligt stöd för – fast studierna är små och mer forskning efterlyses.

Problemlösningsterapi är en enklare forma av kognitiv beteendeterapi, KBT, inriktad på att hantera problem i vardagen. Hur fysisk aktivitet påverkar depression hos äldre finns det, enligt SBU, än så länge inga kvalitativt tillräckligt bra studier på.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida