Diabetes. Kbt underlättar ny livsstil

Kunskap räcker inte. Kognitiv beteendeterapi kan vara ett sätt att ändra invanda beteenden hos diabetespatienter med svårkontrollerat blodsocker.?

5 maj 2010

En patient hade ingen aning om hur dåligt han åt. Andra mätte aldrig blodsockret över huvud taget av rädsla för att bli besvikna. Patienterna ingick i en av de få vetenskapliga studier som har gjorts om hur kognitiv beteendeterapi, kbt, kan hjälpa vuxna med högt HbA1c. Resultaten är lovande men mer forskning behövs, enligt Susanne Amsberg, sjuksköterska och lektor vid Sophiahemmets högskola. Tillsammans med sin forskargrupp har hon utvecklat ett ettårigt stödprogram med tyngdpunkt på egenvård.

Programmet inleddes med åtta veckors kartläggning av livet med diabetes, till exempel vanor, problemområden och blodsockervärden, och patienterna fick skriva stressdagbok. En psykolog och en diabetessjuksköterska ordnade gruppträffar en gång i veckan med olika teman där patienterna diskuterade sina svårigheter, exempelvis att självtesterna är jobbiga och gör ont. Negativa tankar kartlades, till exempel ”ingen vill anställa en diabetiker”, och skuldkänslor över dåliga vanor. I tre dygn mättes glukosvärden med hjälp av CGMS, kontinuerlig glukosmätning, för att svart på vitt visa hur till exempel mat och motion kan påverka glukosvärden. Det hjälpte patienterna att bli medvetna om sina problem, vilket mynnade ut i individuella handlingsplaner med konkreta åtgärder. Sedan glesades gruppträffarna ut och ersattes av uppföljning per telefon. ?

Ett år senare noterades signifikanta skillnader mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen: lägre Hba1c, mindre stress, oro, depression och rädsla för hypoglykemi, ökat välbefinnande och fler blodsockermätningar. 

Amsberg S. A cognitive behavior therapy–based intervention among poorly controlled adult type 1 diabetes patients – A randomized controlled trial. Patient Education and Counseling 2009;77:72-80.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida