Direktsortering ökar genomströmningen av patienter på akuten

Arbetet på en akutmottagning går fortare om patienterna vid ankomsten delas upp så att de mest brådskande fallen kan tas om hand för sig, visar en ny rapport från SBU.

Att direkt sortera akutpatienters problem utifrån hur bråttom det är att ta hand om dem och att anpassa den fortsatta handläggningen efter detta lönar sig, konstaterar SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering i en ny granskning. Väntetider och vistelse på akuten blir kortare för patienterna om vården organiseras så att enklare åkommor har en fil och svårare som kräver inläggning har en annan.

Färre lämnar akuten utan bedömning 

När till exempel ett vårdlag med läkare, sjuksköterska och undersköterska direkt bedömer hur bråttom det är får patienterna snabbare träffa en läkare. Metoden leder också till att färre patienter lämnar akutmottagningen på eget bevåg, utan medicinsk bedömning. 

Däremot räcker det inte med bara en sådan första bedömning för att hänvisa patienter till vårdcentralen, konstaterar SBU i rapporten Triage och flödesprocesser på akutmottagningen. Även om den omedelbara risken för dödsfall är mycket låg bland de patienter som bedöms ha minst brådskande problem, har det visat sig att några i den gruppen ändå behöver tas in senare för vård på sjukhus.

Ovisst om hälsa och kostnader påverkas

Granskningen ger också vissa belägg för att patienter kan lämna akutmottagningen snabbare om labbprover analyseras på själva mottagningen i stället för att skickas i väg, och om remisser till vissa röntgenundersökningar skrivs av sjuksköterskor som fått särskild utbildning i stället för av läkare.

Däremot går det inte att genom litteraturöversikten säga något om hur planeringen av akutarbetet påverkar patienternas hälsa eller vårdens kostnader, konstaterar SBU. Brist på studier gör det också omöjligt att avgöra vilken av de bedömningsmetoder som används i Sverige som är bäst.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida